Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ändring av 6 § i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden

Begäran om utlåtande om ändring av 6 § i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14116/2022

Svarstiden gick ut: 10.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att 6 § i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden ändras så att textil- och skodonssektionen (sektion I) och möbel- och hushållsapparatsektionen (sektion III) slås samman till en ny varusektion (sektion I). Varusektionen ska behandla ärenden som gäller textilier, klädsel och tvätteribranschen, möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt elektronik.
 
Dessutom föreslås det att finansieringsärendena överförs från tjänstesektionen (X) till försäkringssektionen (IX). Den nya bank- och försäkringssektionen (IX) ska behandla ärenden som gäller bank-, finansierings- och investeringstjänster samt försäkringar.

Syftet med förändringarna är att jämna ut antalet ärenden som behandlas i sektionerna och på så sätt påskynda behandlingstiden i konsumenttvistenämnden.

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkas till justitieministeriets förordning.


 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via utlåtande.fi-tjänsten till justitieministeriet senast fredagen 10.6.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om(at)om. fi. 

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.


 
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet  Kirta Heine puh. 02951 50214 eller kirta.heine@gov.fi.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Fashion Finland    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnet-liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajamedia ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Marttaliitto ry    
Ompelualan Yrittäjät ry    
Puuteollisuusyrittäjät ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Ämnesord

Kuluttajansuoja

kuluttajariitalautakunta