Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och 6 § i lagen om grå ekonomi samt till utkast om undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds

Luonnos hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta sekä luonnos varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24765/2023

Svarstiden gick ut: 2.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Lisäksi lausuntoa pyydetään luonnoksesta varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
 
Tausta
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan tiedot rekisteröidään Valvira-rekisteriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistuksen myötä Valveri on tarkoitus korvata uudella palveluntuottajarekisterillä, Soterilla. Soteri-rekisterin käyttöönotto mahdollistaa aikaisempaa laajemmin sähköisen asioinnin toteuttamisen ja muihin tietojärjestelmiin tallennettujen tiedon hyödyntämisen lupaprosessissa. Soterin käyttöönotto alkaa vuoden 2024 alussa. Soterin käyttöönotosta varhaiskasvatuksessa on säädetty jo aikaisemmin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen lupaviranomaisen tiedonsaantioikeuksia, jotta lupaviranomainen voisi hankkia muilta viranomaisilta välttämättömiä tietoja yksityisen varhaiskasvatuksen harjoittamisen yleisten edellytysten täyttymisen arviointia ja valvontaa varten sekä lupahakemuksen käsittelemiseksi. Lupaviranomainen voisi hankkia tarvitsemiaan tietoja esimerkiksi Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamien velvoitteidenhoitoselvitysten avulla ja muista viranomaisrekistereistä. Lisäksi laissa säädettäisiin lupakäsittelyyn ja rekisteröintiin tarvittavien tietojen toimittamisesta sähköisesti. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia siten, että velvoitteidenhoitoselvitykset olisivat käytettävissä yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettelyssä.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi kaksi muutosta opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä annettuun asetukseen. Ehdotuksen mukaan asetuksen 1 §:n 1 momentissa säädettäisiin, että lupahakemuksen ja ilmoituksen on ”sisällettävä” asetuksessa säädetyt liitteet. Muutoksen myötä lupahakemukseen ja ilmoitukseen kuuluvia liitteitä ei olisi enää ”liitettävä”. Lisäksi 1 §:ssä säädettäisiin, että säätiölain (487/2015) mukaisesti rekisteröityjen säätiöiden ollessa kyseessä on hakemuksen sisällettävä säätiörekisteriote.

Sekä lakimuutosten että asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vuoden 2024 alussa.
 
Tavoitteet
Hallituksen esityksellä digitalisoitaisiin ja sujuvoitettaisiin varhaiskasvatuksen lupa- ja rekisteröintiprosessia niin lupaa hakevan varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan kuin luvan myöntävän viranomaisen näkökulmasta. Esitys on menettelyneutraali, eli ei ole merkitystä, onko yksityinen päiväkotitoiminta luvan- vai ilmoituksenvaraista.

Tällä hetkellä varhaiskasvatustoimijan on lupaa hakiessaan hankittava ja lisättävä tarvittavat liitteet lupahakemukseensa käsin. Esityksessä ehdotettujen muutosten myötä luvanhakija ei itse enää hankkisi ja toimittaisi kaikkia vaadittuja liitteitä, vaan lupaviranomainen saisi ne osittain suoraan muista rekistereistä. Tämä keventäisi merkittävästi varhaiskasvatustoimijoiden hallinnollista taakkaa, vähentäisi lupa- ja rekisteröintikustannuksia ja lisäisi lupakäsittelyssä tarvittavien tietojen oikeellisuutta.

Asetusmuutoksella päivitettäisiin asetus varhaiskasvatuslain uudistusten mukaisiksi ja huomioitaisiin asetuksen 1 §:n 1 momentin sanamuodossa se, ettei kaikkia liitteitä tule enää hakijan itse liittää lupahakemukseen, vaan osa tarvittavista liitteistä on mahdollisesti saatavissa muilla keinoilla. Lisäksi vaadittaviksi liitteiksi lisättäisiin säätiörekisteriote, joka on tarpeen saada säätiöiltä kaupparekisteri- tai yritysrekisteriotteen sijaan. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 1.12.2023 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/24765/2023.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/24765/2023.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja:

Hallitussihteeri Jenni Nuutinen, jenni.nuutinen@gov.fi, p. 0295 330 230
Opetusneuvos Mervi Eskelinen, mervi.eskelinen@gov.fi, p 0295 330 160
Erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, liisi.hakalisto@gov.fi, p. 0295 330 287
Asiantuntija Ella Kansanniva, ella.kansanniva@gov.fi, p. 0295 330 426 (asetusmuutos)
 
Jakelu:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Hyvinvointiala Hali ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jorvin päiväkotiyhdistys ry    
Kristillinen kasvatus Omenapuu ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Montessori Lastentalo ry    
Norlandia päiväkodit    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Pilke päiväkodit Oy    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päiväkoti Oravametsä Oy    
Päiväkoti TRIO Oy    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Touhula-päiväkodit    
Valtiovarainministeriö