Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och 6 § i lagen om grå ekonomi samt till utkast om undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds

Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och 6 § i lagen om grå ekonomi samt till utkast om undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24765/2023

Svarstiden gick ut: 2.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om  ändring av lagen om småbarnspedagogik och 6 § i lagen om enheten för utredning av grå ekonomi. Därtill ber ministeriet om utlåtande om utkastet till ändring av 1 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.
Bakgrund
För närvarande registreras uppgifterna om privata serviceproducenter av småbarnspedagogik i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens register. I och med reformen av tillsynen av social- och hälsovården är avsikten att ersätta det nuvarande Valveri-registret med ett nytt register över producenter av social- och hälsotjänster, Soteri. Ibruktagandet av Soteri-registret möjliggör genomförandet av mer omfattande elektroniska tjänster och utnyttjande av uppgifter som registrerats i andra informationssystem i tillståndsprocessen. Soteri-registret tas i bruk vid ingången av 2024. Bestämmelser om ibruktagandet av registret inom småbarnspedagogiken har redan stiftats.

I denna proposition föreslås att rätten till upplysningar för tillståndsmyndigheterna inom småbarnspedagogiken ändra, så att tillståndsmyndigheten kan få sådana upplysningar av andra myndigheter som behövs för bedömning av och tillsyn i fråga om huruvida en privat serviceproducent inom småbarnspedagogiken uppfyller de allmänna villkoren för bedrivande av privat småbarnspedagogik samt för behandling av ansökan om tillstånd för bedrivande av privat småbarnspedagogik.  Tillståndsmyndigheten kan enligt förslaget skaffa de uppgifter som behövs till exempel med hjälp av de fullgöranderapporter som enheten för utredning av grå ekonomi tar fram samt ur andra myndighetsregister.  Därtill föreslås bestämmelser om att lämnandet av uppgifter för tillståndsförfarande och registrering sker elektroniskt.  I propositionen föreslås det också att lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ska ändras så att tillståndsmyndigheten får tillgång till fullgöranderapporter i tillståndsförfarandet för privat småbarnspedagogik.

Dessutom föreslås ändringar i undervisnings- och kulturministeriets förordning om bilagor till tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

Avsikten är att såväl lagändringarna som ändringen av förordningen ska träda i kraft så fort som möjligt vid ingången av 2024.
 
Målsättningar
Genom de förslag som läggs fram i propositionen ska tillstånds- och registreringsförfarandet inom småbarnspedagogiken digitaliseras och göras smidigare både för privata serviceproducenter av småbarnspedagogik och för den myndighet som beviljar tillstånd. Propositionen är processuellt neutral, dvs. neutral i fråga om huruvida det är frågan om daghemsverksamhet som bedrivs med stöd av ett tillstånds- eller anmälningsförfarande.

För närvarande ska den som ansöker om tillstånd för daghemsverksamhet skaffa och bifoga de bilagor som behövs för hand. I propositionen föreslås att den som ansöker om tillstånd inte själv behöver skaffa de bilagor som behövs, utan tillståndsmyndigheten får en del av dem direkt ur andra register. Detta underlättar de sökandes administrativa börda, minskar tillstäds- och registreringskostnaderna och bidrar till att de uppgifter som behövs i behandlingen är korrekta.
 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 1 december 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att yttra er om utkastet till proposition. Också de som inte nämns på sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post till ministeriets registratorskontor.

För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/24765/2023 som referens i utlåtandet.

De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/24765/2023 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i statsrådets projektportal.
 
Beredare
Mer information:

Jenni Nuutinen, regeringssekreterare, jenni.nuutinen@gov.fi, tfn. 0295 330 230
Undervisningsråd Mervi Eskelinen, mervi.eskelinen@gov.fi, tfn 0295 330 160
Specialsakkunnig Liisi Hakalisto, liisi.hakalisto@gov.fi, tfn 0295 330 287
Sakkunnig Ella Kansanniva, ella.kansanniva@gov.fi, tfn 0295 330 426 (ändringen av förordningen)


 
Sändlista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Hyvinvointiala Hali ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jorvin päiväkotiyhdistys ry    
Kristillinen kasvatus Omenapuu ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Montessori Lastentalo ry    
Norlandia päiväkodit    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Pilke päiväkodit Oy    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päiväkoti Oravametsä Oy    
Päiväkoti TRIO Oy    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Touhula-päiväkodit    
Valtiovarainministeriö