Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal

Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3920/2023

Svarstiden gick ut: 29.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fortbildning för social- och hälsovårdspersonal.

 
Bakgrund
Enligt 59 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ska välfärdsområdet följa den yrkesmässiga utvecklingen hos den personal inom social- och hälsovården, inklusive den personal som är anställd hos den privata tjänsteproducent av vilken välfärdsområdet skaffar tjänster, och se till att personalen i tillräcklig utsträckning deltar i utbildningen inom sitt eget område. I fortbildningen ska hänsyn tas till hur lång arbetstagarens grundutbildning är, hur krävande arbetet är samt arbetsuppgifternas innehåll. Enligt 59 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård får närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll, kvalitet, omfattning, ordnande, uppföljning och utvärdering vid behov utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 
Målsättningar
Genom den föreslagna social- och hälsovårdsministeriets förordning utfärdas i enlighet med regeringsprogrammet en förordning om fortbildning för personalen inom social- och hälsovården, stöds genomförandet av fortbildningen och möjliggörs för sin del den yrkesmässiga utvecklingen av personalen inom social- och hälsovården.

Genom social- och hälsovårdsministeriets förordning, som utfärdas med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård, strävar man efter att säkerställa att social- och hälsovårdspersonalen upprätthåller och utvecklar sin yrkesskicklighet och kompetens på det sätt som yrkesutbildningen, uppgifterna, arbetets svårighetsgrad och befattningsbeskrivningen förutsätter. Genom fortbildning av personalen inom social- och hälsovården tryggas för sin del klient- och patientsäkra och verkningsfulla social- och hälsovårdstjänster som främjar befolkningens hälsa och välfärd samt stöds utvecklandet av personalens uppgiftsstrukturer och uppgiftsfördelning. Den föreslagna förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
 
Bilagor:
Tidtabell
Till utlåtandetjänsten har den 18 oktober 2023 fogats beredningsunderlag på svenska. Den svenskspråkiga remisstiden går ut den 29 november 2023 kl. 16.00 (remisstiden är 6 veckor).
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
För att kunna ge ett utlåtande ska remissinstansen registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisning. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (registratorskontoret.shm@gov.fi). Remissinstansen ombeds hänvisa i sitt utlåtande till ärendenumret VN/3920/2023
Beredare
Mer information om ärendet ges av 

konsultativ tjänsteman Henna Vidén, e-post:henna.viden@gov.fi
regeringssekreterare Sonja Jantunen, e-post:sonja.jantunen@gov.fi
 
Sändlista:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisen alan unioni JAU    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen kouluttajien johdon verkosto (kaisa.aho@keuda.fi)    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue