Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1260/03.01.01/2016 ja TEM030:00/2018

Svarstiden gick ut: 19.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Bakgrund
Maakuntalakiesityksen mukaan maakunnan tehtävänä olisivat muun muassa innovaatioympäristöihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen. Maakunnan tehtävistä säädetään tarkemmin muussa lainsäädännössä.
 
Hallituksen esityksissä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (HE 35/2018 vp), laiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista ja laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta (HE 93/2018 vp) sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä (HE 96/2018 vp) ehdotetaan säädettävän kasvupalveluiksi kutsutuista palveluista. Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskevan lakiesityksen mukaan kasvupalveluja järjestetään ja tuotetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.
 
Lakiluonnoksessa Kasvupalveluvirastosta ehdotetaan, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujensa tuottamista valtiolle ja maakunnille. Kehittämis- ja hallintokeskuksen nimi muutettaisiin Kasvupalveluvirastoksi.

Viraston keskeisenä tehtävänä olisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien työ- ja elinkeinohallinnon sähköisten ja digitaalisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja alustojen tuottaminen ja ylläpitäminen. Kasvupalveluvirastoon siirrettäisiin myös työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa hoidettavat sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea koskevat tehtävät.  Kasvupalveluvirasto tarjoaisi sähköisten ja digitaalisten palvelujen käytön tukea loppuasiakkaille, viranomaisille, palveluntuottajille ja muille sidosryhmille. Lisäksi virasto hoitaisi kotoutumisen edistämiseksi maakunnille ja kunnille maksettaviin valtion korvauksiin liittyvät tehtävät. Maakuntien kasvupalveluina myöntämiä tukia ja avustuksia virasto maksaisi vuoden mittaisen siirtymäajan, jotta maksatusten hoito saadaan jatkumaan häiriöttömänä maakuntien aloittaessa toimintansa. Kasvupalveluvirasto voisi tarjota myös valtakunnallisesti keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa.
 
Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevan lakiluonnoksen tarkoituksena on toteuttaa kasvupalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaan tullessa tarpeellisia tietojärjestelmiä ja asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö yhteensopivasti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa laissa säädettäisiin alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä. Käsittelyä varten olisi rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä ja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä. Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmässä voitaisiin käsitellä myös muiden kuin kasvupalveluiksi katsottavien julkisesti rahoitettujen yrityksille tarkoitettujen tukien, rahoituksen sekä neuvonta- ja kehittämispalvelujen asiakastietoja.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina 19.10.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

1. Esitysluonnos laiksi Kasvupalveluvirastosta
2. Esitysluonnos laiksi kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
 
Kasvupalveluvirastoa koskevasta esitysluonnoksesta
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela (etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 029 506 3719)
 
kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevasta esitysluonnoksesta
hallitussihteeri Meri Pensamo (etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 029 504 7247) ja
lainsäädäntöneuvos Eeva Attila (etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 029 504 7048)
Sändlista:
Akava ry    
Business Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen AVI    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Itä-Suomen AVI    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keskuskauppakamari    
Kotkan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimiston postiosoite    
Lappeenrannan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseutuvirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen AVI    
Pudasjärven kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus (joht. Irma Valtonen)    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tukes    
Turun kaupunki    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Työttömyysvakuutusrahasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Verohallinto    
VM / Valtion työmarkkinalaitos (VTML)    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

maakuntauudistus

kasvupalvelut

tietoaineisto