Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till naturvårdsförordning (regeringens proposition) - svensk översättning tillagd

Begäran om utlåtande om utkastet till naturvårdsförordning (regeringens proposition) - svensk översättning tillagd

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1660/2023

Svarstiden gick ut: 28.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny naturvårdsförordning.
Bakgrund
I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering i avsnitt 3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden sätts som mål (5) att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland och uppnå målen i FN:s konvention om biologisk mångfald. I åtgärd 10 för målet konstateras det att naturvårdslagstiftningen revideras utifrån en utvärdering.

Miljöministeriet tillsatte den 16 december 2019 ett projekt för revidering av naturvårdslagstiftningen. Utöver den egentliga revideringen av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) omfattade projektet också projekt för att revidera lagstiftningen om ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen samt för att utveckla förfarandet för ekologisk kompensation.
Målsättningar
Naturvårdsförordningen preciserar bestämmelserna i den nya naturvårdslagen. En av de viktigaste ändringarna är särskilt preciseringen av definitionerna av skyddade och strikt skyddade naturtyper.

Bestämmelserna i den nya förordningen motsvarar delvis den gällande förordningen. Bestämmelser som motsvarar den gällande förordningen är bland annat paragraferna om naturskyddsprogrammets innehåll och anmälan om åtgärder som påverkar Natura 2000-områdena. Paragrafen om periodisering av ersättningar som betalas för naturskyddsområden preciseras så att den nedre gränsen för periodisering ersättningen höjs. Flera bestämmelser stryks ur förordningen, eftersom de ingår i den nya naturvårdslagen.

Kräldjur och groddjur som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen stryks ur bilagan över fridlysta arter. Enligt utkastet ska det till de arter av unionsintresse som förekommer i Finland läggas till två fladdermusarter och de växtarter som förekommer i Finland och som nämns i habitatdirektivet.

Till förordningen fogas nya bestämmelser om utarbetandet av strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald och om identifiering av arter som upprepade gånger använder samma bo.

Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni 2023 och naturvårdsförordningen så snart som möjligt efter det.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till miljöministeriet senast den 28 april 2023 genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.ym@gov.fi. Diarienummer VN/1660/2023 ska läggas till i utlåtandet.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ger:
Specialsakkunnig Roosa Kellokoski, miljöministeriet, tfn. 0295 250 260, roosa.kellokoski@gov.fi
Lagstifningsråd Leila Suvantola, miljöministeriet, tfn. 0295 250 433, leila.suvantola@gov.fi

Naturtyper: Miljöråd Hanna-Leena Keskinen, miljöministeriet, tfn. 0295 250 096, hanna-leena.keskinen@gov.fi
Ärter: Miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, tfn. 0295 250 094, esko.o.hyvarinen@gov.fi
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Heinolan kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
Isojoen kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

luonnonsuojelu

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelulaki

luonnonsuojeluasetus