Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Metsämaa-sanasto

Metsämaa-sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: 244/00.07/2024

Svarstiden gick ut: 31.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Metsäalan sanastotyö -hanke pyytää sidosryhmien palautetta hankkeessa valmisteltuun Metsämaa -sanastoon. Saatujen kommenttien sanasto viimeistellään julkaisukuntoon.
Sanastoluonnos käsittää 202 metsämaahan ja maaerään liittyvää keskeistä käsitettä.

Käsitteistö esitetään termitietueina sekä käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien sekä huomatusten. Sanaston käsitteille esitetään vahvistetut termivastineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä näiden suositukset. Käsitteiden määritelmät ja huomautukset on käännetty ruotsin ja englannin kielille.
 
Bakgrund
Metsäalan sanastotyö -hanke toteutetaan Metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteishankeena, sanastotyön asiantuntijaryhmiin voidaan kutsua myös muiden organisaatioiden edustajia. Hanketta ohjaa Maa- ja metsätalosministeriö.

Hankeen tavoitteena on käynnistää metsällisen ammattiterminologian yhtenäistäminen yhteistyönä metsäalan ammattilaisten kanssa sekä koota metsäalan keskeinen ammattisanasto terminologiseksi sanastotietokannaksi. Sanastotietokanta julkaistaan sanastot.suomi.fi -palvelussa julkaistavana metsäsanastona.

Metsäalan sanastotyön tarkoituksena on edistää metsäalaa tukevien tietopalveluiden digitalisaatiota (mm. Metsänhoidon suositukset) sekä sähköisen tiedonvälityksen semanttista yhteentoimivuutta (esim. Metsätiedon standardointi). Sanastotyön lopputuloksia voidaan hyödyntää myös metsälan tietojärjestelmien sekä tietotuotteiden kehittämistyön yhteydessä.

Lähtökohtana hankkeelle toimii vuonna 2008 julkaistun Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta. Sanastotyön tuloksena termitietokannan tiedot ajantasaistetaan ja sitä laajennetaan kattamaan nykyistä näkemystä metsäalan keskeisestä ammattiterminologiasta.

Metsäalan sanastotyö -hankeen neljännen osuuden, Metsämaa-sanaston, laatiminen aloitettiin keväällä 2023. Sanastoluonnoksen sisältö koostuu 20 metsän maaperäilmiöiden osa-aihealueesta, sisältäen yhteensä 202 käsitteen tiedot. Aiheeseen liittyvää käsitetyötä jatketaan Metsäalan sanastotyö -hankeen muiden aihealueiden yhteydessä myöhemmin.
 
Målsättningar
Sanaston lausuntopyynnön tavoiteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.

Laaja-alaisella kommentoinnilla varmistetaan julkaistavan sanaston oikeellisuutta, hyväksyttävyyttä sekä hyödynnettävyyttä metsäalan ammattilaisten sekä metsänomistajien piirissä.

 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Metsämaa -sanaston kommentit pyydetään viimeistään perjantaina 15.3.2024.

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestääperjantaina 9.2.2024 klo 8:30-10:30 info- ja keskustelu-tilaisuuden (Teams-verkkokokous) sanaston sisällöstä. Tilaisuudessa esitellään lausuntopyynnöllä olevaa lyhyesti Metsämaa -sanastoa sekä Metsäalan sanastotyö -hanketta. Tilaisuuteen on varattu mahdollisuus osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin tapahtumailmoituksen kautta:

https://www.lyyti.in/Metsamaasanasto_info_ja_keskustelutilaisuus_5419
Svarsanvisningar för mottagare
Sanastoluonnoksen kommentointi voi tapahtua joko yksityishenkilön tai organisaation toimesta. Henkilökohtaisesti jaetun kommentointipyynnön lisäksi kommentointipyyntöä on jaettu eri viestintäkanavissa.

Pyydämme välittämään kommentointipyyntöä eteenpäin, mikäli näette sen tarkoituksenmukaiseksi.

Pyydämme, että palautteet annetaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta, näin säästymme turhalta Kopio&Liitä -työltä.

Mikäli organisaationne lausuntokäytännöt edellyttävät vastauksen antamista Metsäkeskuksen asianhallintaan, antakaa tänne pelkästään hallinnollinen vastausilmoitus, jossa viittaatte Lausuntopalvelu.fi:n kautta antamaanne lausuntoon.

Sanastoa voi kommentoida kolmella eri tasoilla.Koko sanaston yleinen kommentointi tapahtuu ‘Metsämaa -sanasto’ - otsikon alta löytyvään vastauslaatikkoon.Yksittäisen käsitekaavion (tai aiheryhmän) tasolla kommentit kirjoitetaaan kyseisen otsikon esim. ‘1 Maankamaran ja kallioperän rakenne’ alle.Yksittäisen käsitteen termitietueeseen liittyvä palaute annetaan kyseisen käsitteen termitietueen alta löytyvään vastauslaatikkoon. Käsitetason kommentit voivat koskea koko termitietueen sisältöä.


Lisätietoja: projektipäällikkö Kai Blauberg, puh. 050-570 8406, sähköpostietunimi.sukunimi@metsäkeskus.fi
 
Valmistelijat
Metsämaa-sanaston sisällön valmisteluun ovat osallistuneet:

Hannu Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus
Antti-Jussi Lindroos, Luonnonvarakeskus
Irina Kudasheva, Suomen metsäkeskus, terminologi
Romi Rancken, Yrkeshögskolan Novia
Johnny Sved, Yrkeshögskolan Novia
Kai Blauberg, Metsäkeskus, projektipäällikkö
Marja-Leena Päätalo, Luonnonvarakeskus, projektikoordinaattori
Janne Uitamo, Suomen metsäkeskus
Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö
Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus
Katja Holmala, Luonnonvarakeskus
Jussi Lappalainen, Suomen metsäkeskus
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunta    
FMI Kirjaamo    
GTK Kirjaamo    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kai Blauberg    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kotus kirjaamo    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luke Kirjaamo    
Lusto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
MH Kirjaamo    
MML Kirjaamo    
MMM Kirjaamo    
MV Kirjaamo    
OKM Kirjaamo    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Outi Tehomaa    
PLM Kirjaamo    
PV Kirjaamo    
RK Kirjaamo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
SLL lausunnot    
Svenska handelshögskolan    
Syke Kirjaamo    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
VM Kirjaamo    
VTT Kirjaamo    
Väylävirasto Kirjaamo    
YM Kirjaamo    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

metsäala, sanastotyö, sanasto, sanastotyö, termityö, terminologia, metsä, metsämaa, maaperä