Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6170/2021

Svarstiden gick ut: 19.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Inrikesministeriet begär utlåtanden om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om vissa brandskyddsanordningar. Samtidigt upphävs den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007). Dessutom fogas lagen om vissa brandskyddsanordningar till tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Till begäran om utlåtande bifogas utkasten till inrikesministeriets förordningar (på finska) om
• brandlarmanläggningar och automatiska släckningsanläggningar
• granskning och service av handbrandsläckare
• handbrandsläckare
• fabrikstillverkade eldstäder
• märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader.

Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022 och att lagarna ska träda i kraft 2023. Det ordnas en ny remissbehandling av förordningsförslagen när behandlingen av lagförslaget framskrider.
Bakgrund
Lagen om anordningar inom räddningsväsendet och de bestämmelser på förordningsnivå som hänför sig till lagen ska reformeras så att de motsvarar förändringarna i omvärlden och utvecklingen av annan lagstiftning.

Den nya lagen om vissa brandskyddsanordningar motsvarar till sitt innehåll i huvudsak gällande lagstiftning. Lagens struktur ska dock förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om brandskyddsanordningar. Jämfört med den gällande lagen är flera av de ändringar som föreslås av teknisk eller preciserande art. Propositionen innebär inga betydande ändringar jämfört med nuläget. Det bedöms att propositionen inte får några betydande ekonomiska konsekvenser eller stora konsekvenser för företagen. Bedömningen av propositionens konsekvenser preciseras utifrån remissvaren.

Den nya lagen om vissa brandskyddsanordningar innehåller tre helheter av bestämmelser. I lagen ska det föreskrivas om
1) kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckningsanläggningar som installeras i byggnader samt om installations- och servicearbeten som gäller dessa anläggningar och om besiktningen av dem. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om kraven på verksamhetsutövare som utför installations- och servicearbeten samt om besiktningsorgan och deras uppgifter.
2) gransknings- och servicearbeten, gransknings- och serviceskyldigheten och gransknings- och serviceintervallerna i fråga om handbrandsläckare. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om kraven på verksamhetsutövare som utför gransknings- och servicearbeten.
3) kraven på vissa produkter och deras överensstämmelse med kraven. Produktkraven ska gälla primärsläckningsprodukter, för byggnader avsedda branddetektorer och släck- och rökventilationsanordningar samt utrymningsbelysningsprodukter, vedeldade fabrikstillverkade eldstäder samt anordningar och utrustning i skyddsrum.

I lagen föreslås också bestämmelser om myndighetens, det vill säga Säkerhets- och kemikalieverkets, uppgifter och befogenheter.
Länkar:
Bilagor:

HE_luonnos_paloturvallisuuslaitteet_08062022.pdf -

HE_luonnos_paloturvallisuuslaitteet_asetusluonnokset 08062022.pdf -

RP_utkast_08062022.pdf - utkast till regeringens proposition (huvudsakliga innehåll, avsnitt 4.1, avsnitt 7.1/4 kap., avsnitt 12.7 och lagförslag)

Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande till inrikesministeriet senast den 19 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Alternativt kan utlåtandet skickas per e-post till inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.sm(at)govsec.fi. Ange diarienumret VN/6170/2021 som referens i utlåtandet. 

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi. 

Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/6170/2021 i VAHVA.
Beredare
Ytterligare information fås av: 
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 029 5488 435 (fram till den 1 juli 2022)  
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5488 432 (från och med den 30 juni 2022)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@govsec.fi
Sändlista:
Alarm Control Alco Oy Ab    
Dekra Industrial Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala ry    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnsecurity ry    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uusimaa    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuu    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos 2    
Keski-Suomi    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 2    
Keski-Uusimaa    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kiwa Inspecta    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kymenlaakso    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lappi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nuohousalan Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Palonilmaisualan yhdistys ry    
Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry    
Pelastusopisto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RIL    
Satakunnan pelastuslaitos    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sprinkleritekninen yhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Paloinsinööriyhdistys SPIY ry    
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköinfo Oy    
Sähkösuunnittelijat NSS ry    
Säteilyturvakeskus    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

paloturvallisuus, rakennukset

paloilmoitin

sammutuslaitteisto

käsisammutin

palovaroitin

asennusliike

käsisammutinliike

tarkastuslaitos