Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till lagar som hänför sig till den

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till lagar som hänför sig till den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9945/2021

Svarstiden gick ut: 20.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till lagar som hänför sig till den.
Målsättningar
I propositionen föreslås att bestämmelserna om studentnummer i 3 § i lagen om riksomfattande studie- och examensregister preciseras. Till lagens tillämpningsområde fogas enligt förslaget dessutom lagen om Europeiska skolan i Helsingfors och föreskrivs om en lagringsskyldighet gällande undervisning enligt den lagen. Därtill föreslås att bestämmelserna om utlämnande av uppgifter i den lagen samt i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning ändras så att de motsvarar bestämmelserna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 20 augusti 2021 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att lämna ett utlåtande ska en som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/9945/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/9945/2021 i VAHVA.

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare
Mer information:
 
Regeringsrådet Sami Aalto, (till 2.7 och fr.o.m. 2.8), tfn 029 533 0082, sami.j.aalto@minedu.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Imatran kaupunki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisopistojen liitto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pro Lukio ry    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi