Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: N/20908/2023

Svarstiden gick ut: 31.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta.
 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta. Euroopan komissio on käynnistänyt Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, joka koskee niin sanotun työntekijöiden lähettämisestä annetun täytäntöönpanodirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/67/EU) kansallista täytäntöönpanoa. Ehdotetulla lailla saatettaisiin työntekijöiden lähettämisestä annettu laki vastaamaan paremmin direktiivin vaatimuksia.

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi työntekijöiden lähettämisestä tehtävä ilmoitus rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle sekä tilaajan toimintavelvoite huolehtia työsuojeluviranomaisen pyynnöstä sopimuskumppanin tavoittamisesta ja tähän liittyvä laiminlyöntimaksu.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lähettävän yrityksen edustajan kelpoisuusvaatimuksia ja lähettämisilmoituksessa edellytettäviä tietoja. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia, joilla tehostettaisiin maantieliikenteessä lähetettyjen kuljettajien valvontaedellytyksiä täsmentämällä vaadittavien asiakirjojen säilytysaikavelvoitetta ja mahdollisuutta käännösten pyytämiseen. Lakiin esitetään lisättäväksi lähetetyn työntekijän suojelemiseksi vastatoimien kielto ja kiellon rikkomisesta seuraamuksena lähettävän yrityksen vahingonkorvausvelvollisuus. Vastatoimien kiellolla ja vahingonkorvausvelvollisuudella turvattaisiin lähetyn työntekijän oikeus vaatia työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaisia oikeuksiaan viranomais- ja tuomioistuinmenettelyssä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajien kanssa. Ehdotusta on käsitelty epävirallisessa kolmikantaisessa työryhmässä.


 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on saattaa työntekijöiden lähettämisestä annettu laki vastaamaan työntekijöiden lähettämisestä annetun täytäntöönpanodirektiivin vaatimuksia.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään torstaina 31.8.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh. 029 504 8938
erityisasiantuntija Katariina Jämsén, puh. 029 504 7143

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto PRO ry    
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Julkisten ja hyvinvointialueiden liitto JHL ry    
KEHA-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Maahanmuuttovirasto    
Metalliliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kuntaliitto    
Suomen yrittäjät ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Vastuu Group Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering