Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesilain tarkistaminen; työryhmän mietintö

Vesilain tarkistaminen; työryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/335/2019

Svarstiden gick ut: 31.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Hanke on osa toimenpidekokonaisuutta, joiden tarkoituksena on elvyttää kansallisia vaelluskalakantoja. Toimet liittyvät laajempaan hallitusohjelman tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Projektet ingår i en helhet av åtgärder som syftar till att återetablera de nationella bestånden av vandringsfisk. Åtgärderna har samband med det övergripande målet i regeringsprogrammet att stoppa förlusten av biologisk mångfald.
Bakgrund
Nykyinen vesilaki sisältää säännökset vesitalouslupaan sisältyvän kalatalousvelvoitteen ja kalatalousmaksun sekä lupamääräysten muuttamisesta. Vesilain edellytykset, joiden nojalla lainvoiman saaneen vesitalousluvan määräyksiin voidaan jälkikäteen puuttua, ovat kuitenkin tiukat. Voimassaolevaa lainsäädäntöä on pidetty epätyydyttävänä erityisesti nollavelvoitelaitosten osalta, joihin kohdistuvien hankkeiden edistäminen on käytännössä osoittautunut hankalaksi ilman luvanhaltijan myötävaikutusta.

I den gällande vattenlagen finns bestämmelser om ändring av fiskevårdsskyldighet och fiskerihushållningsavgift och av villkoren i ett tillstånd för vattenhushållningsprojekt. De förutsättningar som anges för ändring i efterhand av villkoren i ett tillstånd som vunnit laga kraft är emellertid stränga. Den gällande lagstiftningen har ansetts vara otillfredsställande särskilt i fråga om inrättningar som inte varit underkastade skyldigheter. Det har i praktiken visat sig vara svårt att främja projekt som omfattar sådana inrättningar utan tillståndshavarens medverkan.
Målsättningar

Tavoitteena on tarkistaa vesilakia siten, että kalatalousvelvoite tai kalatalousmaksu voitaisiin jatkossa nykyistä helpommin liittää lainvoiman saaneeseen vesivoimalaitoksen lupaan, johon sellaista ei entuudestaan sisälly.

Målet är att se över vattenlagen så att det blir lättare att foga en fiskevårdsskyldighet eller en skyldighet att betala fiskerihushållningsavgift till sådana lagakraftvunna tillstånd för vattenkraftverk där en sådan skyldighet inte ingår sedan tidigare.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 31.5.2023.

Vi ber er sända utlåtandet till justitieministeriet senast onsdagen 31.5.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta mietinnöstä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet. Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.


För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (a)om. fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 02951 50584, sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi.

Mer information ger lagstiftningsråd Jari Salila, tfn. 02951 50584 eller e-post fornamn.efternamn@om.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/Rakennetun ympäristön laitos    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto/Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta/Oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK r.y.    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö r.f.    
Paikallisvoima    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Suurpadot ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Ry    
Suomen vesiyhdistys r.y.    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaelluskala ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö