Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslaget till lagstifning om civil underrättelseinhämtning; arbetsgruppsbetänkande 8/2017

Ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi; työryhmän mietintö 8/2017

Diarienummer för begäran om utlåtande: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015

Svarstiden gick ut: 16.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Siviilitiedustelulainsäädäntöä valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä 19.4.2017 sisäministeri Paula Risikolle.

Tehtävä

Siviilitiedustelulakityöryhmän tehtävänä on ollut valmistella siviilitiedustelua koskevat keskeiset säännökset ja näin parantaa suojelupoliisin tiedonhankintaa ja sitä kautta valtion johdon tiedonsaantia vakavista kansainvälisistä uhkista. Tehtävänä on ollut valmistella suojelupoliisille riittävät toimivaltuudet henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun kotimaassa ja ulkomailla sekä tietoliikennetiedusteluun.

Nykyisin Suomella ei ole siviilitiedustelulainsäädäntöä eikä suojelupoliisille ole säädetty erityisiä toimivaltuuksia tiedon hankkimiseksi toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Suojelupoliisi on poliisiviranomainen, joka toiminnassaan käyttää poliisille säädettyjä tiedonhankintatoimivaltuuksia.

Siviilitiedustelulakityöryhmän ehdotuksen pohjana on tiedonhankintalakityöryhmän mietintö. Näin ollen tiedonhankintalakityöryhmän tekemät keskeiset ratkaisuehdotukset omaksuttiin suurelta osin siviilitiedustelulakityöryhmän mietinnössä.

Siviilitiedustelulakityöryhmä esittää, että koti- ja ulkomailla tehtävästä henkilö- ja tietojärjestelmätiedustelusta säädettäisiin poliisilain uudessa 5 a luvussa ja Suomen rajat ylittävään tietoliikenteeseen kohdistettavasta tiedustelusta säädettäisiin laissa tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa. Tietoliikennetiedustelusta ja poliisilain 5 a luvun toimivaltuuksista käytettäisiin nimitystä tiedustelumenetelmät.
 
Tausta
Puolustusministeriö asetti 13.12.2013 työryhmän kehittämään lainsäädäntöä turvallisuusviranomaisten, erityisesti suojelupoliisin ja puolustusvoimien, tiedonhankintakyvyn parantamiseksi. Tavoitteena oli selvittää lainsäädännön tila turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevan toimivaltuussääntelyn osalta. Tavoitteena oli myös arvioida, kuinka kansallisesta turvallisuudesta erityisesti tietoverkoissa esiintyvien uhkien torjumiseksi voitaisiin huolehtia paremmin.

Työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 14.1.2015 (Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja. Tiedonhankintalakityöryhmän mietintö). Tiedonhankintalakityöryhmä esitti, että siviili- ja sotilastiedustelulle luodaan säädösperusta. Tätä tarkoitusta varten se ehdotti, että käynnistettäisiin yksi tai useampia lainsäädäntöhankkeita, jotka voitaisiin valmistella toimialakohtaisesti. Tässä yhteydessä tulisi myös harkita esimerkiksi parlamentaarista tai muuta poliittisessa ohjauksessa tapahtuvaa valmistelua.

Samanaikaisesti tiedonhankintalakityöryhmän kanssa toimi osin samoja kysymyksiä tarkastellut, sisäministeriön asettama suojelupoliisin hallinnollista asemaa ja tulosohjausta sekä valvonnan kehittämistä selvittänyt työryhmä. Sen 24.9.2014 julkaistussa loppuraportissa (Sisäministeriön julkaisu 28/2014) todetaan, että jos suojelupoliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia kehitetään merkittävästi tiedustelullisempaan suuntaan, syntyy tarve ulkoisen laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan muotojen uudistamiselle.

Sisäministeriö asetti 1.10.2015 työryhmän valmistelemaan ehdotukset siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi.

Puolustusministeriö asetti samaan aikaan työryhmän valmistelemaan ehdotukset sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi oikeusministeriö käynnisti 17.10.2016 hankkeen, jonka tehtävänä oli valmistella lainsäädäntö tiedustelutoiminnan valvontaa varten.

Sisäministeriö asetti myös parlamentaarisen seurantaryhmän siviili- ja sotilastiedustelua sekä perustuslakisääntelyä koskevien hankkeiden parlamentaarista seurantaa varten.

Uudella lainsäädännöllä toteutettaisiin hallitusohjelman kahdeksas kivijalkahanke ulkomaan- ja tietoliikennetiedustelun toimivaltuuksien säädösperustan luomiseksi.
Tavoitteet

Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ja säädöspohjan luominen suomalaiselle tiedustelulle. Tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta, kuten terrorismilta, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistamalta vakoilulta ja yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvilta uhkilta. Lakiehdotusten valmistelussa perusoikeuksien suojaan puuttuminen on pyritty rajaamaan niin vähäiseksi kuin tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen on mahdollista.

Linkit
Liitteet:

Siviilitiedustelulainsäädäntö.pdf - Siviilitiedustelulainsäädäntö - Työryhmän mietintö / Lagstiftning om civil underrättelseinhämtning - Arbetsgruppsbetänkande

Lausuntopyyntö fi.docx - Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö sv.docx - Begäran om utlåtande

Aikataulu

Lausunto tulee antaa perjantaihin 16.6.2017 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne siviilitiedustelulakityöryhmän mietinnöstä "Siviilitiedustelulainsäädäntö", jossa ehdotetaan säädöspohjaa siviilitiedustelua koskevalle lainsäädännölle. Mietintö on saatavissa osoitteesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79759. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon tai palautetta ehdotuksista voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.

Lakihankkeista annetut lausunnot ovat julkisia.

Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, puh 0295 488 559 ja lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, puh. 0295 488 561, sähköpostiosoite marko.meriniemi@intermin.fi.
Jakelu:
Helsingin hallinto-oikeus    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
American Chamber of Commerce in Finland (AmCham Finland)    
Amnesty International - Suomen osasto    
Amnesty International - Suomen osasto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
BaseN Oy    
Cinia Oy    
Cinia Oy    
CSC-Tieteen tietotekniikan Keskus Oy    
Demla ry    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Enfo Oyj    
Ericsson    
FiCix ry    
Finnet-liitto ry    
Finnvera    
FISC    
F-Secure Oyj    
Fujitsu Finland Oy    
Google    
Google    
Google    
Helsingin käräjäoikeus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry    
Invest in Finland, Finpro ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Microsoft Oy    
Nixu Oyj    
Nokia Oyj    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Patria    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
SM PO Lainsäädäntöyksikkö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SSH Secure Communications Oyj    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Puolustus- Ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sadankomitea ry    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tieto Finland Oyj    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä liitto r.p.    
ympäristöministeriö