Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/417/03/2013

Svarstiden gick ut: 13.4.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Lausuntopyyntö sisältää hallituksen esitysluonnoksen uudeksi tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uudella lainsäädännöllä toteutettaisiin hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Esitys toimeenpanisi valtioneuvoston joulukuussa 2016 antamaa periaatepäätöstä tieliikenteen turvallisuudesta. 

Uusi laki kokoaisi yhteen tieliikenteessä käyttäytymisen säännöt. Näitä olisivat yleiset tieliikenteen periaatteet, liikennesäännöt ja ajoneuvojen käyttämistä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja ohjauksessa käytettävistä laitteista säädettäisiin. Lain rikkomisesta voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu. 

Bakgrund

Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuonna 2013. Valmisteluun on osallistunut eri ministeriöiden ja viranomaisten lisäksi liikennealan kansalaisjärjestöt ja yhdistykset. Työryhmät ovat valmistelleet liikennesääntöjä, liikenteenohjausjärjestelmää ja seuraamusjärjestelmää, ajoneuvojen käyttösääntöjä, poikkeussäännöksiä sekä raitiovaunujen sääntöjä. Sen lisäksi on järjestetty seminaareja ja kuulemistilaisuuksia, Ota kantaa -kysely sekä Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanke.

Målsättningar

Lain tavoitteena olisi muun muassa vähentää byrokratiaa ja lisätä tienkäyttäjien omaa vastuullisuutta liikenneturvallisuudesta, liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä. Yksittäisten säännösten määrää kokonaisuudessa vähennettäisiin. Säännösten kirjoitustapaa täsmennettäisiin, yksinkertaistettaisiin ja nykyaikaistettaisiin.

Sääntelyä uudistamalla vastattaisiin paremmin perustuslain, kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Tieliikenteen nopea tekninen kehitys ja automaatio otettaisiin uudessa lainsäädännössä paremmin huomioon.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto tulee antaa torstaihin 13.4.2017 mennessä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Ministeriöiden tulisi kiinnittää lausunnoissaan huomiotaan seuraavaan:
- Oikeusministeriön ja sisäministeriön tulisi lausua laajasti koko esityksestä
- Ympäristöministeriön esitysluonnoksen soveltamisalaan ja maastoajoneuvojen käyttöön
- Pulustusministeriön sotilasajoneuvojen käyttöön sekä liikenteenohjaukseen
- Valtiovarainministeriön esitettäviin ajoneuvojen nopeusrajoitusten muutoksiin ja niiden vaikutuksiin, vaikutuksiin rikosuhrimaksuun, sekä liikenneivirhemaksuun
- Opetus- ja kulttuuriministeriön esitettävän lainsäädännön vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa ja kouluopetuksessa
- Sosiaali- ja terveysministeriön erikoisajoneuvojen käyttöön ja ajoneuvoryhmien kattavuuteen sekä poikkeussäännösten kattavuuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta
- Maa- ja metsätalousministeriön traktoreille esitettäviin käyttösäännöksiin
 
Valmistelijat
Liikenneneuvos Kimmo Kiiski; kimmo.kiiski@lvm.fi; puh. 0295342304
Yli-insinööri Mikko Karhunen; mikko.karhunen@lvm.fi; puh, 0295342014
Sändlista:
Aalto yliopisto    
A-katsastus Oy    
AKT    
Autoalan Keskusliitto    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto, ALT    
Autoliitto    
Autonrengasliitto    
Autotuojat ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien Keskusliitto EL ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Finavia    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin yliopisto    
HKL    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
ITS-Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jyväskylän kaupunki    
K1-katsastajat    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupunki    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kaupan keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskusrikospoliisi    
Kimmo Kiiski    
Kittilän kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kummikoulu    
Kuopion kaupunki    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kuuloliitto    
Kuurojen Liitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y.    
MaaS Finland    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Metsäteollisuus ry    
Nokian Renkaat    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun poliisilaitos    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Paikallisliikenneliitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
Q-Park Finland Oy    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ensihoitoalan Liitto    
Suomen Isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Moottoriliitto    
Suomen motoristit ry    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Sairaankuljetusliitto    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Yliopisto    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turun Yliopisto    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Viestintävirasto    
VR    
VTT    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto    
Ympäristöministeriö    
YTL ry