Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för hälsorelaterade genetiska analyser

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för hälsorelaterade genetiska analyser

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24821/2021

Svarstiden gick ut: 3.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret och om förutsättningarna för hälsorelaterade genetiska analyser. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare begärt utlåtande om en bedömningspromemoria av arbetsgruppen för genomcentret och om två utkast till regeringspropositioner, som föregick detta lagförslag. Till följd av responsen från remissbehandlingen och andra omständigheter som framkommit under lagberedningen har det blivit uppenbart att särskilt de omständigheter som hänför sig till det nationella genomdataregistret kräver ytterligare beredning. Därför har man med stöd av ett beslut av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru beslutat att dela den lagberedning som gäller genominformation i två separata lagförslag som bereds parallellt. Detta utkast är det första av dem.

I motsats till tidigare utkast till regeringspropositioner omfattar detta utkast inte några bestämmelser om genomdataregistret, utan förslaget till bestämmelser om det tas in i det senare lagförslaget. En motsvarande remissbehandling av det andra lagförslaget kommer att ordnas vid en tidpunkt som meddelas senare.
Målsättningar
Syftet med den föreslagna lagen är att stödja en ansvarsfull, jämlik och informationssäker användning av genomdata för att främja människors hälsa. I lagen föreslås bestämmelser om Genomcentret och dess uppgifter. Enligt förslaget ska Genomcentret vara administrativt en del av Institutet för hälsa och välfärd, men ska i frågor som gäller hälsorelaterade genetiska analyser och behandling av genomdata vara en självständig nationell expertmyndighet. Den föreslagna lagen innehåller också bestämmelser om förutsättningar för att utföra hälsorelaterade genetiska analyser.

I och med detta förfarande kommer regleringen av Genomcentret i egenskap av expertmyndighet och inrättandet av Genomcentret inte att fördröjas oskäligt på grund av att de omständigheter som hänför sig till genomdataregistret kräver ytterligare beredning. Med tanke på beredningen av genomdataregistret har det dessutom ansetts önskvärt att först inrätta det egentliga Genomcentret, eftersom detta ger bättre förutsättningar att inrätta ett genomdataregister när också Genomcentret kan delta i beredningsarbetet. Behovet av Genomcentret som en nationell expertmyndighet är uppenbart utifrån de utredningar som gjorts i samband med lagberedningen.

Enligt lagförslaget ska förutsättningarna för att utföra hälsorelaterade genetiska analyser vara ett informerat samtycke som är starkt förknippat även med ärftlighetsrådgivning. Avsikten är att det utfärdas närmare bestämmelser om samtycke av minderåriga och personer med nedsatt förmåga till självbestämmande.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden har förlängts till 3.12.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena i första hand via webbtjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet kan lämnas på finska eller svenska.

Det går också att sända svaren per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Nämn diarienumret VN/24821/2021 och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM071:00/2018 i meddelandet.

Alla remissvar är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Begäran om utlåtande finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Sini Tervo, jurist, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 163 529

Eeva Kostia, administrativ medarbetare (frågor som gäller tekniska detaljer) fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 163 384
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
AKAVA    
Arene    
Biokeskus Suomi    
Biopankkien osuuskunta Suomi - FINBB    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA    
Geenitekniikan lautakunta    
Hammaslääkärliitto    
Harso ry    
Harvinaiset verkosto    
Healthtech Finland    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen bioteollisuus ry FIB    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Laboratorioalan Liitto ry    
Suomen Lääketieteellisen genetiikan yhdistys SLGY    
Suomen Lääkintäoikeuden ja –etiikan Seura    
Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM    
Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Potilasliitto    
SuPer ry    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
Terveystoimittajat ry    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun yliopisto    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VATT    
Viestintävirasto    
Ålands hälsö- och sjukvård