Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysluonnos ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet

Määräysluonnos ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 16.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om speciallyktor, reflektorer och reflekterande märkningar för fordon samt ljudsignalanordningar för utryckningsfordon.
 
Bakgrund
Föreskriften hänger samman med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen och fordonslagen. I regeringens proposition föreslås att 155 § i vägtrafiklagen ändras så att det ska finnas en synlig taxilykta på fordon som används i taxitrafik (RP 176/2020 rd). I utkastet till föreskrift fastställs kraven på taxilyktans storlek.
Länkar:

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast måndagen den 16 november 2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/393402/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Specialsakkunnig Timo Kärkkäinen, e-post timo.karkkainen(at)traficom.fi, tfn 0295 34 5380

Jurist Aino Still, e-post aino.still(at)traficom.fi, tfn 0295 34 6425