Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrations-främjandet (utkast)

Begäran om utlåtande om regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrations-främjandet (utkast)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1281/2020

Svarstiden gick ut: 12.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finlands befolkningsstruktur förändras av många olika orsaker. Nativiteten sjunker, befolkningen blir äldre och i och med den globala migrationen ökar antalet personer med invandrarbakgrund också i Finland. Det finns många orsaker att flytta till Finland. Till dem hör bland annat arbete, studier, familj och internationellt skydd.

I och med den ökade mångfalden bland befolkningen är det allt viktigare att samhällets strukturer och servicesystem utvecklas så att de svarar mot hela befolkningens, även invandrarnas, behov. Detta förutsätter att invandrarna hänger med i de stora förändringarna, såsom i förändringarna i arbetslivet, informationssamhällets utveckling och förebyggandet av samhällspolarisering.  Genom att främja invandrarnas sysselsättning och delaktighet stöds också tillgången på kompetent arbetskraft när befolkningen åldras. 

För att främja invandrarnas sysselsättning och delaktighet behövs en helhetsbetonad integrationspolitik som beaktar invandrarnas olika behov. Integrationstjänsterna och i synnerhet invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Vid sidan av den positiva utvecklingen har man i utredningarna identifierat behoven att utveckla integrationspolitiken och integrationstjänsterna. Även integreringen av integrationsfrämjandet i centrala politikområden, såsom sysselsättnings-, utbildnings-, social- och hälsovårds- och barn- och familjepolitiken, bör fortsätta. 

Attityder och interaktiva relationer påverkar integrationen, känslan av säkerhet samt förmågan och viljan att delta i samhället. Vid sidan av de tjänster som är riktade till individer är det också nödvändigt att stärka samhällets mottaglighet.
 
Bakgrund
I statsminister Marins regeringsprogram sägs att regeringen kommer att utarbeta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna utifrån revisionsutskottets betänkande som riksdagen godkänt. I betänkandet förutsattes det att regeringen överlämnar det operativa programmet till riksdagen i form av en redogörelse samt omarbetar integrationslagen och övrig lagstiftning vid behov utifrån riksdagsbehandlingen av redogörelsen. 

Som grund för utarbetandet av redogörelsen har man i stor utsträckning utnyttjat forskningsdata, och redogörelsen innehåller en beskrivning av nuläget bl.a. när det gäller invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och välfärd samt situationen när det gäller likabehandling och relationer mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom beskrivs de behov av att utveckla integrationsfrämjandet som lyfts fram i undersökningar och utredningar. 
 
Målsättningar
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet.
 
Syftet med den här redogörelsen, som behandlar reformbehoven inom integrationen, är att skapa riktlinjer för utvecklandet av främjandet av integrationen för att säkerställa att den ökande invandrarbefolkningen är delaktig i samhället och att också invandrarnas kompetens utnyttjas för att bemöta stora omvälvningar i samhället, till exempel att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Förslagen i redogörelsen är ett svar på de viktigaste förändringarna i omvärlden och på identifierade utvecklingsmål samt ställningstagandet i revisionsutskottets betänkande (ReUB 6/2018 rd) och verkställandet av riktlinjerna för integrationen i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Syftet med redogörelsen är att utveckla integrationsfrämjandet på ett övergripande sätt med beaktande av invandrarnas olika behov, servicesystemet som helhet och främjandet av relationerna mellan befolkningsgrupperna. 
 
 
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna utlåtanden senast den 12 mars 2021. 

 
Svarsanvisningar för mottagare
Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter.

Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till arberts- och närinsministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@tem.fi) eller per post till PB 32, 00023 Statsrådet.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Sari Haavisto puh. +358 295 047 154
Konsultativ tjänsteman Paula Karjalainen puh. +358 295 047 117
Specialsakkunnig Hanna-Maria Hyttinen puh. +358 295 047 203
Epostadresser förnamn.efternamn@tem.fi
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Business Finland    
Careeria Oy    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Föreningen Luckan rf    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iisalmen kaupunki    
International Organization for Migration IOM    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KEHA-keskus    
Kela    
Kemin kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Uudenmaan Sote Keusote    
Keskuskauppakamari    
KIDE-säätiö    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miessakit ry    
Mikkelin kaupunki    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nurmijärven kunta    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Paremmin Yhdessä ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pelastakaa lapset ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Pudasjärven kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Rakennusliitto ry    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
Sataedu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sondip – Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOS-lapsikylä    
Spring House Oy    
Startup Refugees    
Suomen Afgaanijärjestö ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen evankelisluterilainen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Irakin Naisten Yhdistys ry INY ry    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta Rabita    
Suomen Kansanopistoyhdistys    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Kaspa    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen kielen opettajat ry    
Suomen kielipalveluyritykset SKY ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kurdiyhdistysten liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Mielenterveys ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Svenska.fi    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
USKOT-foorumi ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väestöliitto ry    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Ylitornion kunta    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Ämnesord

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut