Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över förändringar av strukturerna i studentexamensproven i matematik

Begäran om utlåtande över förändringar av strukturerna i studentexamensproven i matematik

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-776-2022

Svarstiden gick ut: 20.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Studentexamensnämnden har påbörjat arbetet med att utveckla strukturerna i studentexamensproven i matematik. De föreslagna ändringarna gäller uppgiftsindelningen i del A, B1 och B2 samt antalet uppgifter som ska besvaras i varje del enligt de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna i matematik. Bakgrunden till utvecklingen är behovet att öka tyngden av del A i båda lärokurserna och att minska antalet uppgifter i den korta lärokursen. Genom att ändra strukturen kan examinandernas kunskaper, färdigheter och tillräcklig mognad i enlighet med gymnasiets läroplan bedömas på ett mer balanserat sätt än tidigare.
Bilagor:
Tidtabell
Studentexamensnämnden ber om ert utlåtande över förändringar av strukturerna i studentexamensproven i matematik, exempelstrukturerna och tidpunkten för förändringen. Studentexamensnämnden begär inlämnande av utlåtanden senast den 20 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist i justitieministeriets webbtjänst.
Beredare

Tilläggsinformation ges av:
Examenssekreterare Outi Talvitie, kontaktförfrågningar tel. 0295 338 211 eller lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
 

 
Sändlista:
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen Rehtorit ry    
Suomenyliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Teknologiateollisuus ry    
Yksityiskoulujen liitto