Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1 momentin kumoamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM003:00/2017 VM/155/03.01.00/2018

Svarstiden gick ut: 1.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Finansministeriet begär utlåtanden om bifogade utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om upphävande av 5 §, 6 § och 7 § 1 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Propositionsutkastet har ändrats 2.2.2028 enligt följande:

  • tekniska justeringar och korrigeringar av hänvisningar
  • preciseringar av det organisatoriska tillämpningsområdet, om vilket det bör föreskrivas skilt i andra lagar (för Ålands samt den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkans del) samt
  • ett tillägg om bedömningen av grundlagsenligheten.

 
 

Bakgrund
Europeiska unionens direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016. Medlemsstaternas nationella lagar och förordningar samt administrativa föreskrifter ska senast den 23 september 2018 anpassas till direktivet. Finansministeriet tillsatte den 31 januari 2017 en arbetsgrupp som skulle bereda det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.2.2017-31.10.2018.

Det föreslås också att vissa bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet upphävs eftersom de delvis motsvarar bestämmelser i den nya lag som föreslås. Beredningen av dessa bestämmelser (kapitel 2) har utförts som tjänsteuppdrag i finansministeriet.
 
Målsättningar
Ett mål med den föreslagna lagen är att främja tillhandahållandet av högklassiga och informationssäkra digitala tjänster inom den offentliga sektorn och att med hjälp av tillgänglighetskrav ge sådana grupper i samhället som har särskilda behov förutsättningar att använda den offentliga sektorns digitala tjänster på egen hand. Det föreslås bestämmelser om metoder för att göra de digitala tjänsterna tillgängligare och säkerställa att tillgänglighetskraven blir effektivt genomförda. I propositionen föreslås det bestämmelser om skyldigheten för myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter att ordna digitala tjänster för kunderna inom förvaltningen och om skyldigheterna i anslutning till detta.

Bestämmelserna i 2 kap. i den föreslagna lagen hänför sig inte till det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet, utan syftet är att i en och samma lag samla de allmänna bestämmelser och krav som föranleds av dem i fråga om digitala tjänster som tillhandahålls av aktörer inom den offentliga sektorn. 
 
Länkar:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102 - Linkki saavutettavuusdirektiiviin

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/ - Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/ - Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102 - Länk till tillgänglighetsdirektivet

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf - European Standard: Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

Bilagor:

Lausuntopyyyntökirje.pdf -

Begäran om utlåtande.pdf -

HE laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta päivitetty lausuntoversio.pdf - Luonnokseen hallituksen esitykseksi on tehty 2.2.2018 seuraavia muutoksia: - teknisluonteisia tarkistuksia ja viittausten korjauksia, - organisatorisen soveltamisalan täsmennyksiä, joista tulee säätää muissa laeissa (Ahvenanmaan ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon osalta) sekä - perustuslaillisen arvioinnin lisäys.

RP till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster v2.pdf - Propositionsutkastet har ändrats 2.2.2018 enligt följande: - tekniska justeringar och korrigeringar av hänvisningar, - preciseringar av det organisatoriska tillämpningsområdet, om vilket det bör föreskrivas skilt i andra lagar (för Ålands samt den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkans del) samt - ett tillägg om bedömningen av grundlagsenligheten.

Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 1 mars 2018 till finansministeriet, i första hand via utlatande.fi. Tyvärr fattas en del av den svenskspråkiga översättningen av utkastet till en regeringsproposition. Det svenskspråkiga utkastet kompletteras snarast möjligt. Propositionsutkastet har ändrats 2.2.2018 enligt följande:
  • tekniska justeringar och korrigeringar av hänvisningar
  • preciseringar av det organisatoriska tillämpningsområdet, om vilket det bör föreskrivas skilt i andra lagar (för Ålands samt den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkans del) samt
  • ett tillägg om bedömningen av grundlagsenligheten.
  • Den svenskspråkiga versionen har kompletterats med detaljmotiveringen till kap. 1 och 3-4, samt med en bedömning av grundlagsenligheten. Översättningen av kap. 2 blir färdig senare.
Ändringarna påverkar inte remisstiden.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.

Om ni inte kan avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen valtiovarainministerio@vm.fi. Elektroniska utlåtanden ska lämnas in sparade i pdf-, Word- eller rtf-format. På frågor som gäller utlåtandetjänstens användning svarar Jaakko Poikonen, dataadministrationsexpert, tfn 02955 30057.

Denna begäran om utlåtande har bara sänts elektroniskt. Även andra än de som nämns i punkten sändlista kan lämna utlåtanden.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på finansministeriets webbplats www.vm.fi.
 
Beredare

Ytterligare information om regeringens proposition ges av Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453 och Markus Rahkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30139. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vm.fi

 

Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Allianssi ry    
Arene    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Business Finland    
Celia    
DNA    
Eckerö kommun    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Elisa    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Evijärven kunta    
Ficom    
Finanssialan keskusliitto    
Finavia    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Föglö kommun    
Geologian tutkimuskeskus    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hengitysliitto Heli ry    
Hengitysliitto Heli ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kumlinge kommun    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuntien takauskeskus    
Kuntien takauskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lapinliitto    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luonnonvarakeskus    
LUOVA    
LUOVA    
LUOVA    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maakuntien liitot    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Markkinaoikeus    
Markus Rahkola    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Metsänhoitoyhdistykset    
Metsäntutkimuslaitos    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
OAJ    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP (mahdolliset muut pankit)    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastuslaitokset    
Pelastuslaitokset    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sairaanhoitopiirit    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
SAMOK    
Sanna Juutinen    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Soste    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Statens ämbetsverk på Åland    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
SYL    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
TELA    
Telia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
Teuvan kunta    
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tomi Voutilainen    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Työttömyysvakuutusrahasto    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Unifi    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Viestintävirasto    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy    
VR-yhtymä    
VTT Oy    
Vårdö kommun    
Väestörekisterikeskus    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
YTHS    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

digitalisaatio

Yhdenvertaisuus

saavutettavuus

saavutettavuusdirektiivi

verkkopalvelut

Tillgänglighet

tillgänglighetsdirektivet

webbtjänster

jämlikhet

digitalisering