Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12442/2021

Svarstiden gick ut: 31.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetuilla tartuntatautilain muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen. Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta covid-19-testistä. Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-testitodistusta, hänen tulisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan. Sen lisäksi heidän, joilla olisi ennakkotestitodistus tai jotka olisivat käyneet testissä Suomeen saavuttuaan, tulisi käydä toisessa covid-19-testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin virka-apua täydentävää sääntelyä.

Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan muutosta, jolla säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi edellä mainittuihin covid-19-testeihin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.5.2022 saakka.

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä oikeusministeriön, sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on osallistunut asiantuntijana esityksen valmisteluun.
Bakgrund
Covid-19-tautia aiheuttava SARS-CoV-2 -virus on ihmiselle uusi taudinaiheuttaja, minkä vuoksi väestöllä ei ole sille aiempien tartuntojen tuomaa spesifiä immunologista vastustuskykyä. Tauti on levinnyt joka puolelle maailmaa. SARS-CoV2-viruksen aiheuttamia covid-19-tautitapauksia oli toukokuussa 2021 todettu jo yli 160 miljoonaa ympäri maailmaa ja tautiin oli menehtynyt 3,4 miljoonaa ihmistä. Suomessa tautitapauksia on todettu yhteensä yli 90 000 ja tautiin liittyviä kuolemia yli 900. 

Globaali covid-19-pandemia jatkuu voimakkaana ja tautitapauksia todetaan edelleen runsaasti. Uutena uhkatekijä on havaittu muuntuneita viruskantoja, jotka leviävät nopeammin kuin aiemmat viruskannat. Vaikka covid-19-rokotukset ovat alkaneet valtaosassa maita, suurin osa väestöstä on edelleen ilman rokotesuojaa. On mahdollista, että osa muuntuneista viruskannoista pystyy myös väistämään rokotteiden antamaa suojaa. Globaali epidemiatilanne ja erityisesti muuntuneet viruskannat uhkaavat edelleen väestön terveyttä ja terveydenhuollon kantokykyä.

Suomessa covid-19-tautitapausten leviämistä on pystytty torjumaan tehokkaasti ja tartuntatapausten ilmaantuvuus on pysynyt moniin muihin maihin verrattuna alhaisella tasolla. Korkeampi tapausilmaantuvuus sekä havainnot uusista muuntuneista viruskannoista muissa maissa nostavat rajat ylittävän liikenteen aiheuttamaa riskiä epidemian voimistumiselle myös Suomessa. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontaviraston mukaan covid-19-tartuntojen leviämistä rajat ylittävässä liikenteessä voidaan torjua matkustajiin kohdistuvan testauksen avulla.
Målsättningar
Sääntelyn tavoitteena on vähentää Suomeen rajat ylittävän liikenteen kautta leviäviä covid-19-tartuntoja sekä ehkäistä muuntuneen covid-19-viruksen leviämistä Suomeen laajemmin myös tilanteessa, jossa EU:n sisärajavalvonta Schengen-sääntelyn perusteella päättyy. 
Bilagor:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään 31.5.2021. Ruotsinkielinen käännös toimitetaan myöhemmin käännöksen valmistuttua,
kiireisestä aikataulusta johtuen lausuntoaika päättyy kuitenkin 31.5.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Beredare
Lisätietoja antavat

Johtaja Jari Keinänen jari.keinanen@stm.fi
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki liisa.katajamaki@stm.fi
Erityisasiantuntija Maija Neva maija.neva@stm.fi
Ylilääkäri Paula Tiittala paula.tiittala@stm.fi
Sändlista:
Aurorarail    
Aurorarail    
Aviator Oyj    
DHL Express (Finland) Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fenniarail    
Fenniarail    
Fimlab    
Fimlab laboratoriot Oy    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnlines Oyj    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin satama Oy    
Helsinki-Vantaan AOC    
Huoltovarmuuskeskus    
Inari    
ISLAB    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintavirasto    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keskuskauppakamari ry    
KeuSote    
Kittilän kunta    
Kuopio    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin matkailuelinkeinoliitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintövirasto    
Linja-autoliitto    
Lounais-Suomen aluehallintavirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa ry    
Metsäteollisuus ry, Skogsindustrin rf    
Mikkelin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
Nordic Regional Airlines (Norra)    
Nordlab    
Nordlab    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kultturiministeriö    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintavirasto    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Puolustusministeriö    
Puolustuvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rajavartiolaitos    
Saimaa Travel Oy Ltd    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satamaoperaattorit ry    
Schenker Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Paikallisliikenneliitto    
Suomen satamaliitto Finnish Port Association Finnports    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Transitioliikenneyhdistys    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yrittäjät    
Super    
Synlab    
Tallink Silja Oy    
Tehy    
Teknologiateollisuus ry, Teknologiindustrin rf    
THL    
Tornio    
Tulli    
Turku    
Turun Satama Oy    
Tyks    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Wasaline    
Viking Line Abp    
Vita    
VR Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö