Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Hallituksen esitys kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM027:00/2018

Svarstiden gick ut: 22.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.

Merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kalastusaluksella tehtävän työn osalta edellytettäisiin 16 vuoden iän lisäksi, että palkattava henkilö on suorittanut oppivelvollisuutensa. Vähimmäisikää koskevaa säännöstä sovellettaisiin myös kalastajaan, joka ei työskentele työsopimussuhteessa. Merityöaikalaissa ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa säädettäisiin merikalastusaluksella noudatettavasta enimmäistyöajasta. Lisäksi molempien lakien soveltamisalaa muutettaisiin siten, että lain enimmäistyöaikaa ja lepoaikaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös aluksella muutoin kuin työsuhteessa työskenteleviin kalastajiin, jos aluksella samanaikaisesti työskentelee työntekijöitä työsopimuksen perusteella. Lisäksi merityöaikalakia muutettaisiin siten, että enimmäistyöaikaa ja lepoaikaa soveltuisi jatkossa myös voitto-osuuskalastajiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2019
 
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpano.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva esitysluonnos

RP_Direktivet om arbete ombord på fiskefartyg.pdf - Huvudsakliga innehåll och lagförslag på svenska

Tidtabell
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 22.8.2018 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
nico.steiner@tem.fi
029 50 49001
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Suomen Ammattikalastajaliitto r.y.    
Suomen Erikoisalusten työantajaliitto SET    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry