Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och 19 § i säkerhetsutredningslagen för att stärka beredskapen mot hot mot säkerheten

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och 19 § i säkerhetsutredningslagen för att stärka beredskapen mot hot mot säkerheten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6436/2019

Svarstiden gick ut: 24.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och 19 § i säkerhetsutredningslagen för att stärka beredskapen mot hot mot säkerheten.
 
I propositionen föreslås det att tillämpningsområdet för lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (nedan kemikalisäkerhetslagen) ändras så att tillämpningsområdet också omfattar skyddet av verksamheter mot hot mot säkerheten. I kemikaliesäkerhetslagen föreskrivs på ett sätt som förpliktar alla verksamhetsutövare om de allmänna grunderna för beredskapen inför hot mot säkerheten samt för säkerhetsarrangemangen. När det gäller bestämmelserna om beredskap inför hot mot säkerheten föreslås det ett riskbaserat förhållningssätt som står i proportion till omfattningen och behovet av beredskapsåtgärder. Till kemikaliesäkerhetslagen fogas en bestämmelse om skyddet av data- och automationssystem som innebär en ny skyldighet för verksamhetsutövarna. Det är ändamålsenligt att bestämmelsen tas in i lagen också med tanke på det nuvarande tillämpningsområdet dvs. beredskapen inför olycksrisker. Dessutom föreslås det ändringar i bestämmelserna om normal säkerhetsutredning i 19 § i säkerhetsutredningslagen.
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2023.
Bakgrund
De objekt som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) är förenade med säkerhetshot som innebär att industrianläggningens process eller förråd av kemikalier skulle kunna användas i skadesyfte för att åstadkomma betydande skador på person, miljö och egendom.  Med säkerhetshot avses hot som uppstår till följd av förfarande som enligt lag är straffbart och som kan leda till att kemikalie- eller sprängämnessäkerheten eller den allmänna säkerheten direkt eller indirekt äventyras. 
 
Utgångspunkten i den gällande lagstiftningen om kemikaliesäkerhet är att kemikaliesäkerheten förbättras genom att oavsiktliga olyckor förebyggs. De åtgärder för att förebygga olyckor som anges i lagstiftningen stöder också beredskapen inför säkerhetshot. Åtgärderna är dock inte tillräckliga som sådana. Följderna av oavsiktliga olyckor och av avsiktliga handlingar, såsom person-, miljö och egendomsskador, kan vara av samma art trots att de nödvändiga beredskapsåtgärderna skiljer sig från varandra. Beredskapen inför olycksrisker räcker av denna anledning inte till för att i tillräcklig grad skydda kemikalieobjekten mot avsiktliga handlingar.
 
Säkerhets- och verksamhetsmiljön har förändrats under den senaste tiden. Digitaliseringen inom samhället som sådan ändrar redan verksamhetsmiljön och behovet av reglering, eftersom den i viss mån underlättat och försnabbat dataöverföringen och förfaringssätten men har samtidigt gjort att sådan information som är kritisk med tanke på hoten mot säkerhet i större omfattning blivit lättare tillgänglig. De faror som är förenade med brottslig verksamhet och terrorism kräver att det behövs beredskap som delvis skiljer sig från den tidigare. Möjligheten att allvarliga hot mot säkerheten realiseras kan inte uteslutas här i Finland heller.
Målsättningar

Det primära syftet med propositionen är att höja säkerhetsnivån hos sådana objekt som omfattas av kemikaliesäkerhetslagen. Samtidigt främjas den allmänna säkerheten i hela samhället. Propositionens mål är att skydda viktiga rättsliga intressen också mot betydande kränkningar. Målet är att höja säkerhetsnivån hos kemikalie- och sprängämnesobjekt genom att man i skyddsåtgärderna hos dem också inkluderar faktorer som är väsentliga med tanke på beredskapen inför säkerhetshot och utfärdar bestämmelser om teknologineutrala minimikrav med tanke på densamma.
 
På samma sätt som i fråga om farliga kemikalier och explosiva varor samt säkerhetsarrangemang i övrigt ska de allmänna principerna för beredskapen inför säkerhetshot vara inskrivna i lag, så att de förpliktar alla aktörer. Utgångspunkten för säkerställande av säkerheten inom samtliga delområden är verksamhetsutövarens eget ansvar. Dessutom ska bestämmelser utfärdas om behöriga myndigheter och tillräckliga befogenheter för myndigheterna. De lösningar som berör verksamhetsutövarnas skyldigheter och myndigheternas nya tillsynsuppgifter ska baseras på en riskbedömning så att de är rimliga men dessutom tillräckligt effektiva. Den huvudsakliga orsaken till att lösningarna ska baseras på risker är verksamhetens omfattning och egenskaperna hos de kemikalier som används.
 
Den föreslagna regleringen baserar sig på nationella behov.

Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM063:00/2018 - Linkki TEM:n hankesivulle

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 30 juni 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 30 juni 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni kan också skicka utlåtandet per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd diarienumret VN/6436/2019 som referens i utlåtandet.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
Beredare
Ytterligare information ges av projektchef Mirva Ojala, tfn 0295 047 289.
E-postadressen har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Helsingin pelastuslaitos    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kaupan Liitto ry    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Pääesikunta    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suojelupoliisi    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
VTT    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

vaaralliset aineet

turvallisuusselvitys