Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1272/03.01.00/2018

Svarstiden gick ut: 10.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Vid finansministeriet har det beretts en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (lagen om gemensamma stödtjänster) och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (lagen om samservice).

 

Målsättningar
I propositionen föreslås det att till lagen om gemensamma stödtjänster fogas bestämmelser om
  • möjlighet att kontrollera och registrera elektroniska fullmakter och andra viljeyttringar också vid Befolkningsregistercentralens verksamhetsställen, inom ramen för samservice samt vid verksamhetsstället för en användarorganisations behörighetstjänst
  • återkallande av en fullmakt eller annan viljeyttring vid ett verksamhetsställe och elektroniskt eller så att den registrerande organisationen återkallar fullmakten eller viljeyttringen utan medverkan av den som avgett viljeyttringen
  • skyldighet för de organisationer som nämns i 5 § 1 mom. att använda behörighetstjänsten
  • möjlighet att hos användarorganisationen ta ut avgifter för användning av identifieringstjänsten, den samlade förvaltningstjänsten för internetbetalning och behörighetstjänsten. Närmare bestämmelser om avgifterna ska utfärdas genom förordning av statsrådet.
I lagen om gemensamma stödtjänster föreslås vidare med anledning av den allmänna dataskyddsförordningen vissa ändringar som avser hänvisningar samt en ny bestämmelse där det görs ett undantag från artikel 18 i förordningen som gäller den registrerades rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifter. Också skötseln av den uppgift som avser registrering av fullmakter och viljeyttringar kräver att vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter ses över.
 
Lagen om samservice föreslås bli ändrad så att det inom ramen för samservicen också ska kunna skötas andra lagstadgade uppgifter, exempelvis den föreslagna uppgiften att registrera fullmakter och viljeyttringar.
Bilagor:
Tidtabell

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i oktober 2018 så att lagarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär ert utlåtande över utkastet till regeringens proposition. Vi ber er lämna in ert utlåtande i elektronisk form senast 10.8.2018 på adressen www.utlåtande.fi eller alternativt på adressen valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna ombeds vid behov sammanställa utlåtandena från sitt eget förvaltningsområde. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten www.utlåtande.fi.

Finansministeriet behandlar också utlåtanden som kommit in från andra än dem som begäran om utlåtande sänts till, om utlåtandena kommer inom utsatt tid.


 
Beredare
Ytterligare information:
  • under tiden 9.7.-27.7.2018 planerare Heidi Torro (heidi.torro@vm.fi, 0295 530 109)
  • under tiden 6.-10.8.2018 lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
Sändlista:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kynnys ry    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio, sähköinen asiointi