Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/4356/2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjoista Ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne on tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027.
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2027 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivuille. Täällä voit tutustua kuulemisaineistoon "Vesienhoito" osion alta.

Tidtabell
Lausuntoaika on 2.11.2020 - 14.5.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Yksikön päällikkö Jari Pasanen
Ylitarkastaja Pekka Räinä

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Sändlista:
Agnico Eagle Finland, YTR edustaja    
Ala-Kemijoen kalastusalue    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kevitsa    
Boreal Bioref    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Energiateollisuus ry    
Enontekiö    
Enontekiön kalastusalue    
Enontekiön kunta, YTR edustaja    
Etelä-Posion kalastusalue    
GTK    
GTK, YTR edustaja    
Hannukainen Mining    
Hautajärven kalastusalue    
HELCOM    
Inari    
Inarin kalastusalue    
Inarin kunta, YTR-edustaja    
Inarin Lapin vesi    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemi    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry    
Kemijoki Oy, YTR edustaja    
Kemijärven kalastusalue    
Kemijärvi    
Kemin kaupunki, YTR edustaja    
Keminmaa    
Keminmaan kunta, YTR edustaja    
Keminmaan vesi    
Kemi-Tornion Lintuharrastajat    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Kittilä    
Kittilän kunta, YTR edustaja    
Kolari    
Kolarin kunta, YTR edustaja    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapin AVI    
Lapin AVI, YTR edustaja    
Lapin liitto    
Lapin liitto, YTR edustaja    
Lapin lintutieteellinen yhdistys    
Lapin vapaa-ajan kalastajat ry    
Levin vesihuolto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lohijokitiimi    
Lokan ja Porttipahdan kalastusalue    
LUKE    
LUKE, YTR edustaja    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Meri-Lapin Vesi    
Metsäfibre Oy    
MetsäGroup oy, YTR edustaja    
Metsähallitus    
Metsähallitus, YTR edustaja    
Metsähallitus, YTR-edustaja    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
MTK-Lappi    
MTK-Lappi, YTR edustaja    
Muonio    
Muonion kunta, YTR edustaja    
Muonionjoen kalastusalue    
Natur och Miljö    
Neve    
Oikeusministeriö    
Ounasjoen kalastusalue    
Outokumpu    
Paliskuntain yhdistys    
Paliskuntain yhdistys, YTR edustaja    
Pelkosenniemen kunta, YTR edustaja    
Pelkosenniemi    
Pello    
Pellon kunta, YTR edustaja    
Pohjois-Suomi AVI    
Pohjolan voima    
Posio    
Posion kunta, YTR edustaja    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, YTR-edustaja    
Rajavartiolaitos    
Ranua    
Ranuan kunta, YTR edustaja    
Raudanjoen kalastusalue    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaiskäräjät, YTR edustaja    
Salla    
Sallan kunta, YTR edustaja    
Savukosken kunta, YTR edustaja    
Savukoski    
Simo    
Simojoen kalastusalue    
Simon kunta, YTR edustaja    
Sisäministeriö    
SLL-Lapin piiri, YTR edustaja    
Sodankylä    
Sodankylän kunta, YTR edustaja    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suolijärven kalastusalue    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus, YTR-edustaja    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus Lappi    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesilaitosyhdistys    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervola    
Tervolan kunta, YTR edustaja    
Tervolan vesi    
Tornio    
Tornionjoen kalastusalue    
Tunturi-Lapin vesi    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta, YTR edustaja    
Utsjoki    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
VAPO oy, YTR edustaja    
Vesilaitosyhdistys    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yara Suomi    
Ylitornio    
Ylitornion kunta, YTR edustaja    
Ympäristöministeriö