Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33605/2021

Svarstiden gick ut: 7.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen. 

I propositionen föreslås det att sjukvårdsersättningarna för undersökning och vård ska fortsätta gälla åtgärder som föreskrivits av specialister i psykiatri, specialister i mun- och käkkirurgi eller tandläkare. Dessutom föreslås det att undersökningar utförda av en psykolog ska ersättas också i fortsättningen. I övrigt ska ersättningarna för undersökning och vård avskaffas.

Dessutom föreslås det att alla besök hos allmänläkare och specialister i fortsättningen ska omfattas av samma ersättning enligt en allmän taxa. Ersättning ska dock betalas enligt en specialtaxa om vården har getts av en specialist i psykiatri eller en specialtandläkare. Åtgärder som vidtas av läkare ska inte längre ska vara ersättningsgilla, med några undantag. Det föreslås att bestämmelserna ska preciseras genom en förordning av statsrådet.

Dessutom föreslås det att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen som handlar om rätten till ersättning för kostnader för sjukvård som getts i någon annan stat än en EU- eller EES-stat eller i Schweiz upphävs. 
Bakgrund
Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna våren 2020 att utbetalningen av ersättningar för vård och undersökning inom den privata sjukvården ska upphöra med 64 miljoner euro från ingången av 2023 för att finansiera personaldimensioneringen enligt äldreomsorgslagen.
Målsättningar
Syftet med regeringspropositionen är att göra lagändringar genom vilka man uppnår sjukförsäkringens sjukvårdsersättningars andel av finansieringen av personaldimensioneringen enligt äldreomsorgslagen.
 
Dessutom föreslås det att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen som handlar om rätten till ersättning för kostnader för sjukvård som getts i någon annan stat än en EU- eller EES-stat eller i Schweiz upphävs.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023.
 
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM153:00/2021 - Linkki hankesivulle (hankenumero STM153:00/2021)

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande senast den 7 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektets webbplats.
 
Vi ber er bifoga ett kortfattat sammandrag (högst en halv sida) i ert utlåtande som tas in som sådant i sammandraget.
 
Utlåtandena beaktas vid den slutliga beredningen av propositionen.
 
Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten lausuntopalvelu.fi.
 
Vid behov kan utlåtandet sändas elektroniskt till adressen: kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET.
 
I följebrevet ska anges ärendenumret VN/33605/2021 och STM153:00/2021.

OBS! Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om den svarande svarar via utlåtandetjänsten.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
 
20.6.-15.7.2022 sakkunnig Emmi Vettenranta
18.7.-29.7.2022 jurist Paula Vuorenpää
1.8.-5.8.2022 direktör Liisa Siika-aho
 
E-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kuluttajaliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen esteettömät ja paaritaksit    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen palvelutaksit    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Vakuutuskassat ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

sairausvakuutus

yksityisen sairaanhoidon korvaukset