Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta

Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12383/2019

Svarstiden gick ut: 14.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta. Esitystä on valmisteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta. Esityksen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät ja niitä suorittava henkilöstö siirtyisivät tieliikenteen ohjauksesta vastaavan yhtiön, Intelligent Traffic Management Finland Oy:n palvelukseen. Intelligent Traffic Management Finland Oy on osa valtion kokonaan omistamaa erityistehtäväkonsernia Traffic Management Finland konsernia, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Bakgrund

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutettiin osakeyhtiömuotoon 1.1.2019 alkaen ns. yhtiöittämislailla (574/2018) ja siihen liittyvillä laeilla (HE 34/2019 vp.). Yhtiöitettävästä kokonaisuudesta on sittemmin muodostunut Traffic Management Finland -konserni, jossa hoidetaan kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita liikennemuotokohtaisiin tytäryhtiöihin organisoituina. Aiemmin yhtiöittämisen yhteydessä Liikennevirastosta siirtyi noin 180 työntekijää yhtiön palvelukseen 1.1.2019 alkaen. Tämä henkilöstösiirto toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen yhteydessä (laki 937/2018; HE 61/2018 vp). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennevastuualueilla hoidettavat tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät (7 HTV, Kaakkois-Suomen ELY, KAS-ELY) sekä niitä hoitava henkilöstö oli tarkoitus siirtää yhtiöön vuoden 2021 alusta alkaen maakuntauudistuksen voimaan tullessa, mutta koska maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys raukesi, siirto jäi toteuttamatta.

Kyseisiin tehtäviin liittyvä omaisuus, liiketoimintakokonaisuus sekä vastuut ja velvoitteet olivat Liikennevirastossa ennen yhtiöittämislain voimaantuloa ja ne ovat siirtyneet 1.1.2019 lukien yhtiöittämislain perusteella yhtiölle. Maakunta uudistuksen jäätyä toteutumatta ja tässä yhteydessä käsiteltäväksi tarkoitetun säädösesityksen rauettua näitä tehtäviä koskevat tehtävät jäivät kuitenkin edelleen ELY-keskusten vastuulle (ELY-asetuksen 1373/2018 8§) ja henkilöstö ELY-keskusten palvelukseen. Siirrettävien henkilöiden työtehtävät liittyvät olennaisesti 1.1.2019 alkaen Liikennevirastosta osakeyhtiömuotoon jo siirrettyyn tieliikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden liiketoimintakokonaisuuteen.

 

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.2.2020.

 
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Ruotsinkielinen säädösluonnos julkaistaan käännöksen valmistuttua.

Kaikki lausunnot ovat lähtökohtaisesti julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. 

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.  

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa yksikön johtaja Miikka Rainiala puh. 0295 34 2051, sähköposti miikka.rainiala@lvm.fi 

Sändlista:
Ammattiliitto Pro ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Oikeusministeriö    
Traffic Management Finland Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

liikenteenohjaus

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

Telematiikka

Valtion yhtiöt