Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordningar om lätta bilar

Statsrådets förordningar om lätta bilar

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/135/03/2018

Svarstiden gick ut: 20.6.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
De lagändringar som gäller lätta bilar i lagen om ändring av fordonslagen (130/2019), lagen om ändring av vägtrafiklagen (132/2019), lagen om ändring av körkortslagen (131/2019) samt vissa lagändringar i anknytning till dem träder i kraft den 1 november 2019. Lagändringarna om lätta bilar kräver ändringar i den gällande fordonslagen, vägtrafiklagen och de statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av körkortslagen.
Bakgrund
Riksdagen godkände de lagändringar som gäller lätta bilar den 8 december 2018 och republikens president stadfäste dem så att de träder i kraft den 1 november 2019. Enligt 14 b § i fordonslagen är en lätt bil ett fordon i kategori T1 som har ändrats från ett fordon i kategori M1, dvs. en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare. Det får ha gått högst 10 år från utgången av fordonets första ibruktagningsår. En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick är högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, högst 1 800 kg. Enligt körkortslagen får man köra en lätt bil med körkort för kategori AM. Minimiåldern för körkort för kategori AM är 15 år. För lätta bilar gäller samma skattebestämmelser som för personbilar.  Målet med att ta lätta bilar i bruk är att möjliggöra en ny form av mobilitet särskilt för unga i åldern 15–17 år. Unga är mobila och använder ofta moped eller lätt mopedbil. Lätta bilar är ett ytterligare alternativ för mobilitet. Syftet är dessutom att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga.  
Målsättningar
I statsrådets förordning om körkort (423/2011) införs i fråga om lätta bilar bestämmelser om de anteckningar som ska göras på körkort och om examensfordon. Dessutom preciseras vissa bestämmelser i förordningen som gäller den utbildning som krävs för att få delta i förarexamen och avläggandet av förarexamen.

Förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) ändras så att som den högsta tillåtna hastigheten på väg föreskrivs för lätta bilar 60 kilometer per timme, på dem tillämpas samma bestämmelser om lastning som för personbilar och för lätta bilar gäller samma bestämmelser om användning av vinter- och dubbdäck som för personbilar. I fråga om koppling av ett släpfordon till en lätt bil gäller däremot samma regler som för en lätt fyrhjuling, dvs. lätt mopedbil. Riksdagen har i det utlåtande som ingår i riksdagens svar till regeringens proposition förutsatt att statsrådet genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av den gällande vägtrafiklagen föreskriver att lätta bilar måste vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon (Rsv 191/2018 rd — RP 173/2018 rd). Av denna orsak ska det föreskrivas i förordningen att lätta bilar ska vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon.

Statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) ändras så att där införs bestämmelser om lätta bilars slutliga avregistrering, registreringsskylt och registreringstecken. Bestämmelserna motsvarar bestämmelserna för personbilar.

I statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1270/2014) föreslås bestämmelser om att på godkännandet av lätta bilar för användning i trafik ska tillämpas de krav som avser personbilar i klass M1 i fordonslagen och de krav som föreskrivs i 14 b § i fordonslagen.

I statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) ska det föreskrivas närmare om utförande av ändringsbesiktning av lätta bilar. I statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) ska det på motsvarande sätt som för personbilar föreskrivas om skyldighet att låta utföra periodisk besiktning av lätta bilar i kategori T1 och om intervallerna mellan de periodiska besiktningarna.

De föreslagna ändringarna i förordningarna framgår tydligare av de bifogade filerna på finska. I den ena filen presenteras förslagen till statsrådsförordningar på finska där ändringarna framgår av jämförelsen med de gällande förordningarna och i den andra filen finns motiveringarna till ändringarna.  Inga ändringar föreslås i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1196/2018).

Villkoren för tillstånd för installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare i lätta bilar är därmed de samma som för tillstånd för installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare i lastbilar. I 18–21 § i den nämnda förordningen föreskrivs bland annat om närmare krav på arbetslokaler, reparationsutrustning och personalens yrkesskicklighet som villkor för beviljande av tillstånd för bland annat installation och reparation av hastighetsbegränsare.
Länkar:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lausuntopyynto-kevytauton-tekniset-vaatimukset - Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee määräystä kevytautoja koskevista teknisistä vaatimuksista. Määräysluonnoksen lausuntopyyntö löytyy Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta oheisesta linkistä.

Bilagor:
Tidtabell
Yttranden bör lämnas in senast torsdagen den 20 juni 2019. Avsikten är att förordningarna ska träda i kraft samtidigt med lagändringarna om lätta bilar den 1 november 2019. 
Svarsanvisningar för mottagare
Utkasten till statsrådsförordningar och motiveringspromemoriorna finns på finska i de bifogade filerna. Yttranden lämnas i första hand in via webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna era kommentarer separat för varje förordning. Alternativt kan yttrandet lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo(at)lvm.fi eller per post till adressen Kommunikationsministeriet, PB 31, 00023 Statsrådet. Vi ber er ange ärendenumret LVM/135/03/2018 i yttranden som sänds per e-post eller per post. 
Beredare
Specialsakkunnig Aino Still, tfn 0295 34 2041, aino.still(at)lvm.fi
Sändlista:
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
AKL    
Applus    
Autoliitto    
Autotuojat RY    
Bellier Automobiles    
Brandt Oy    
Diagno    
Elfing/Aixam mopoautot    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hakus    
Helppokatsastus    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Kaha    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kymppikatsastus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
MP-kauppiaat    
Oikeusministeriö    
One-Pro Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
PA-Tuonti Oy    
Piirla    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Mopoauto Oy    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
TUT    
Tuusulan Mopoautot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ajoneuvo

ajo-oikeus

tieliikenne