Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningrapport av en havsbaserad vindkraftspark i Litauens ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om bedömningrapport av en havsbaserad vindkraftspark i Litauens ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/708

Svarstiden går ut: 5.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I enlighet med artikel 4(2) i FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen) har Finlands miljöcentral mottagit från Litauens miljöministeriet miljökonsekvensbeskrivningar som innehåller bedömningrapporten på engelska och en sammanfattning på finska. Enligt lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
I december 2021 underrättade Litauens miljöministeriet att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har inletts och i februari 2022 svarade Finlands miljöministeriet att Finland deltar i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för ett havsbaserat vindkraftverksprojekt på cirka 700 MW i Litauens ekonomiska zon. Projektområdet omfattar en yta på 137,5 kvadratkilometer. Vindkraftsparken planeras utformas med maximalt 90 vindkraftverk. Den installerade effekten för vindkraftverken för projektet förväntas bli cirka 20 MW med en maximal totalhöjd av 350 meter. Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är Litauens energiministeriet ansvarig för projektet.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar en bedömningsrapport. Finska myndigheter, allmänheten och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter om bedömningrapporten. Synpunkterna bör särskilt fokusera på bedömningen av projektets sannolika betydande miljökonsekvenser för Finland.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna era skriftliga synpunkter senast den 5 juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka in ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter lämnas per e-post till registraturen kirjaamo@syke.fi eller per post Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors.

Ange ärendedummer SYKE/2023/708.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Mer information ges överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, fornamn.efternamn@syke.fi.
Sändlista:
BirdLife Suomi / BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos (FMI) / Meteorologiska institutet    
Liikenne- ja viestintäministeriö / Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL / Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF    
Suomen luonnonsuojeluliitto / Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus / Finlands viltcentral    
Väylävirasto / Trafikledsverket    
Ämnesord

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointiselostus

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning

miljökonsekvensbedömning