Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa, muutos määräykseen OPH-2147-2020

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa, muutos määräykseen OPH-2147-2020

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1036-2021

Svarstiden gick ut: 7.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne määräysluonnoksesta, joka koskee todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviä tietoja ammatillisessa koulutuksessa.
Bakgrund
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017, 60 §) Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Opetushallituksen määräys (OPH-2147-2020) liitteineen tuli voimaan 1.2.2021 alkaen.
 
Todistusmääräystä (OPH-2147-2020) on muutettu seuraavasti:
  • tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan päiväys ja diaarinumero on lisätty kaikkiin todistustyyppeihin
  • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystietojen merkintätapa on yhtenäistetty
  • EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella järjestävässä tutkintokoulutuksessa annettavien todistus kieli on muutettu vastaamaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017, 30 § 2 mom) säännöksiä
  • opintosuoritusotteeseen merkittävistä tiedoista poistetaan tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
    mukaisina
  • ammatilliseen koulutuksessa valmentavassa koulutuksessa annettavat todistukset ja niiden liitteet poistetaan todistusmääräyksestä 1.8.2022 alkaen.

Todistusmääräykseen tehtävät muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.4.2021 lausuntopalvelussa.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • määräysluonnoksen rakenteesta ja selkeydestä
  • todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävien tietojen kuvauksesta.
Todistusmääräyksen ja liitteen sisällöt viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös määräyksen kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat opetusneuvos Markku Kokkonen (markku.kokkonen@oph.fi) ja opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).
Sändlista:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Solenovo Oy    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Työtehoseura ry    
Visma Public Oy    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, todistukset