Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till handelsregisterlag och lag om näringsverksamhet samt vissa lagar som har samband med dem

Utkast till regeringens proposition med förslag till handelsregisterlag och lag om näringsverksamhet samt vissa lagar som har samband med dem

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5810/2020

Svarstiden gick ut: 29.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och lag om näringsverksamhet samt vissa lagar som har samband med dem.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny handelsregisterlag som upphäver handelsregisterlagen som stiftades år 1979 och en ny lag om näringsverksamhet som upphäver lagen om rättighet att idka näring som stiftades år 1919. Företags- och organisationsdatalagen ändras särskilt med avseende på e-tjänster.
 
Målsättningar
Genom propositionen uppdateras handelsregisterlagen, förbättras handelsregisteruppgifternas tillförlitlighet och möjliggörs en automatiserad behandling av handelsregisteranmälningar för anteckningar som avser ansvarspersoner. E-tjänsterna föreslås bli obligatoriska från början av år 2026 med undantag för enskilda näringsidkare, stiftelser och föreningar.

Uppgifternas tillförlitlighet förbättras genom att ålägga aktiebolag, andelslag, europabolag, europaandelslag och filialer att årligen bekräfta aktualiteten på de uppgifter som införts i handelsregistret. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har i fortsättningen rätt att fastställa en försummelseavgift för handelsregisteranmälan för försummelse av anmälningsskyldigheten till handelsregistret och en förseningsavgift för bokslut som försenat anmäls för registrering. Försummelse av anmälan av verkliga förmånstagare kan leda till att företaget avregistreras från handelsregistret. De företag som omfattas av avregistreringsförfarandet ska även utvidgas till försummelse av anmälan om registrering av bokslut.

Med avseende på enskilda näringsidkare frångås i huvudsak registreringsskyldigheten till handelsregistret. Andra myndigheter kan endast undantagsvis be om uppgifter som finns tillgängliga i handelsregistret av företag i fortsättningen.

Med avseende på lagen om näringsverksamhet är det centrala syftet att göra lagstiftningen förenlig med grundlagen och göra andra lagstiftningstekniska granskningar i lagen. Tillståndsförfarandet för näringsidkare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska granskas så det återspeglar Patent- och registerstyrelsens bundna prövning.  Behörighetsvillkoren för enskilda näringsidkare ska granskas så att yrkesmässig näringsverksamhet får bedrivas av en fysisk person som är myndig, inte försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte är begränsad. En minderårig person som fyllt femton år får dock med intressebevakarens samtycke bedriva yrkesmässig näringsverksamhet.
 
Bilagor:

HE luonnos kaupparekisterilaki ja elinkeinotoimintalaki 7.3.2022.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Utkast till regeringens proposition 7.3.2022.pdf - Utkast till regeringens proposition – propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag och parallelltexter

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 29 april 2022.

De svenska översättningarna av sammanfattningen till propositionsutkastet och bestämmelserna samt de riktade frågorna är tillgängliga i utlåtandetjänsten senast 14.3.2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 April 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Om utlåtande.fi inte kan användas, kan utlåtandet också skickas per e-post till kirjaamo.tem@gov.fi. Vi ber er använda diarienumret VN/5810/2020 som referens för utlåtandena.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information ges av

Specialsakkunnig Jyri Oksanen, tfn. 029 504 7123
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Regeringsråd Liisa Huhtala, tfn. 029 504 7062
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen taloushallinto ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö