Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av näringsinkomst

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av näringsinkomst

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15915/2022

Svarstiden gick ut: 14.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av näringsinkomst.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning i lagen om beskattning av näringsinkomst ändras i fråga om undantaget som baserar sig på balansjämförelse. Enligt förslaget påverkas tillämpningen av undantaget i den gällande lagen inte bara av förutsättningarna för tillämpning av undantaget på grund av balansjämförelse utan också av beloppet av betalda räntor. Enligt förslaget ska balansbefrielse inte tillämpas, om beloppet av de räntor som betalats till parter som äger en betydande ägarandel i koncernen är minst 10 procent av alla räntor som betalats utanför koncernen. I propositionen föreslås det dessutom att bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning i lagen om beskattning av näringsinkomst ändras så att ett helt eller delvis privatägt samfund som genomför ett långsiktigt offentligt infrastrukturprojekt som ett offentligt samfund beställt under vissa förutsättningar får dra av i övrigt icke avdragsgilla nettoränteutgifter.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023 och undantaget baserat på balansjämförelse tillämpas första gången vid beskattningen för 2023. Undantaget för offentliga infrastrukturprojekt ska tillämpas retroaktivt från och med beskattningen för 2019.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att begränsa möjligheterna att överföra inkomster utanför Finlands beskattningsrätt genom att utnyttja det undantag som baserar sig på balansjämförelse enligt bestämmelserna om räntebegränsning i kapitalplaceringsstrukturer och andra motsvarande strukturer. Målet är att komplettera de ändringar som trädde i kraft vid ingången av 2022 och på så sätt effektivare än tidigare begränsa inkomstöverföringen. Enligt regeringsprogrammet för statsminister sanna Marins regering är en intensifiering av skattebasen särskilt viktig i en global ekonomi där penningströmmarna överskrider de nationella gränserna. Ett starkt skatteunderlag möjliggör också låga skattesatser och en rättvis beskattning som främjar företagsverksamhet, sysselsättning, tillväxt och välfärd. Regeringens proposition verkställer den föresats i bilaga 5 ”åtgärder mot internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering” till regeringsprogrammet som gäller bedömning av om de nuvarande bestämmelserna om räntebegränsning och kringgående av skatt är ett tillräckligt effektivt sätt att förhindra att beskattningsbar inkomst överförs utanför Finlands beskattningsrätt till exempel i kapitalinvesteringsstrukturer.

I fråga om långfristiga offentliga infrastrukturprojekt är syftet med propositionen att den allmänna bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning i fortsättningen inte ska tillämpas på infrastrukturprojekt som offentliga samfund beställer och som genomförs helt eller delvis av privatägda samfund, för att den skattebörda som tillämpningen av räntebegränsningen eventuellt medför inte ska riktas mot genomförandet av samhälleligt viktiga infrastrukturprojekt som finansieras med skattemedel. Räntor som sådana samfund betalat till sina egna intressegemenskapsföretag omfattades dock av ränteavdragsbegränsningen, och undantaget skulle gälla endast räntor som betalats till tredje parter och eventuella intressegemenskapsföretag till offentliga samfundsägare.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM073:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM073:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 14 september 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 14 september 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Regeringsråd Jari Salokoski, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(a)gov.fi
Specialsakkunnig Antti Sinkman, tfn 029 5530 817, antti.sinkman(a)gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
CAPEX Advisors Oy    
Caruna Networks Oy    
Elenia Verkko Oyj    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Fennovoima Oy    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Keskuskauppakamari    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Pohjolan Voima Oyj    
professori Juha Lindgren    
professori Marianne Malmgrén    
professori Pekka Nykänen    
professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
RAKLI ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomirata Oy    
Turun Tunnin Juna Oy    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Väylävirasto    
Ämnesord

elinkeinoverotus

näringsbeskattning

tasevertailu

korkovähennysrajoitussäännös

balansjämförelse

bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning