Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 6/482/2006

Svarstiden gick ut: 20.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 24.6.2016 kaksi asetusta, jotka sisältävät kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia säännöksiä aviopuolisoiden ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolten varallisuussuhteista:
 
  • Neuvoston asetus (EU) 2016/1103 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa ja
  • neuvoston asetus (EU) 2016/1104 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa.
Asetuksissa säädetään muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta laista jaettaessa puolisoiden omaisuutta parisuhteen purkauduttua. Asetuksia sovelletaan, kun tapauksella on liittymiä kahteen tai useampaan jäsenvaltioon. Täysimääräisesti asetuksia sovelletaan 29.1.2019 alkaen.
 
Professori (emeritus) Markku Helin on laatinut oikeusministeriön toimeksiannosta hallituksen esityksen muotoon arviomuistion asetusten soveltamisen edellyttämiksi muutoksiksi kansalliseen lainsäädäntöön. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä vähäisiä seurannaismuutoksia kolmeen muuhun lakiin.
 
Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 20.4.2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta ”Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset. Arviomuistio asetuksia täydentävästä kansallisesta sääntelystä” (OM Mietintöjä ja lausuntoja 9/2018). Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi.
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssialan Keskusliitto    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Julkiset oikeusavustajat r.y.    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Maanmittauslaitos    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen tuomariliitto ry    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

Kansainvälinen yksityisoikeus, perheoikeus, aviovarallisuussuhteet, avioliitto, rekisteröity parisuhde