Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnokset kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattamisen edellyttämiksi säännöksiksi – esittelytilaisuus 12.12.2022

Luonnokset kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattamisen edellyttämiksi säännöksiksi – esittelytilaisuus 12.12.2022

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30930/2022

Svarstiden gick ut: 16.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Asianomaisen direktiivin – kestävyysraportointidirektiivin (”CSRD”) –  sisällöstä saatiin poliittinen ratkaisu kesällä. Direktiivi on tärkeä pääomavirtojen kohdentamisessa, sillä sijoitusrahastojen ja muiden finanssimarkkinatoimijoiden ”vihreys” määritetään niiden investointikohteiden kestävyystietojen perusteella.
 
Direktiivi asettaa pakottavasti julkistamisvelvollisuuden kestävyysseikoista niin ympäristön (Environment – E), sosiaalisten seikkojen (Social aspects – S) kuin yrityshallinnon (Governance – G) osalta.
 
Julkistamisvelvollisuus koskee: i) pörssiyhtiöitä (pl. mikrokokoiset); ii) vakuutuslaitoksia; iii) pankkeja; iv) muita suuryrityksiä. Velvoite ulottuu osakeyhtiöiden ohella myös osuuskuntaan, jos sen joukkolaina on noteerattu pörssissä tai joka muuten on kooltaan suuryritys.
 
Velvoitteet tulevat voimaan ajallisesti porrastettuna. Ensimmäisinä julkistamisvelvollisia ovat pörssilistatut suuryritykset: niiden tulee julkistaa vuonna 2025 kestävyystietonsa vuodelta 2024.
 
Direktiivi on luonteeltaan raamisäännös, jonka mukaisten velvoitteiden tarkka sisältö määrittyy komission asetuksissa, ns. raportointistandardeissa. Nämä ovat vielä valmisteilla komission toimeksiannosta – valmistelu tehdään asiantuntijaryhmässä, jossa jäsenvaltioilla ei ole asemaa. 
 
Direktiivi ja raportointistandardit määrittävät ”vain” sen, mitä julkistetaan ja miten, kun taas se, miten yritysten tulee toimia kestävyyskysymyksissä, kuuluu parhaillaan valmisteilla olevan asianmukaista huolellisuutta koskevan direktiivin alaan.
Bakgrund
Vaikka direktiiviä ei ole vielä julkistettu virallisessa lehdessä, työ- ja elinkeinoministeriössä on jo aloitettu virkatyö direktiivisäännösten sisällyttämiseksi Suomen lakiin, mikä tarkoittaa lähinnä kirjanpitolain ja tilintarkastuslain täydentämistä.
 
Asiassa on valmisteltu alustavat luonnokset, jotka ovat jäljempänä liitteenä kahtena tiedostona (kirjanpitolaki ja tilintarkastuslaki). Kunkin pykäläluonnoksen yhteydessä on hakasulkeissa viite asianomaiseen kohtaan direktiivissä – kirjanpitolain osalta viite on tillinpäätösdirektiiviin ja tilintarkastuslain osalta tilintarkastusdirektiiviin sellaisina kuin artiklat ovat CSRD:ssä. Liitteenä ovat myös epäviralliset direktiivikäännökset suomeksi ja ruotsiksi.
 
Pykäläluonnokset on tarkoitettu antamaan yleiskuva siitä, mitä direktiivivelvoitteiden voimaansaattaminen merkitsee Suomen lainsäädännössä.
 
Jatkovalmistelua silmällä pitäen ministeriö varaa teille tilaisuuden kommentoida pykäläluonnoksia maanantaihin 16.1.2022 mennessä.
 
Pykäläluonnoksista järjestetään esittelytilaisuus 12.12.2022 klo 10 (jäljempänä on ohje ilmoittautumista varten). 
Målsättningar
Varsinainen hallituksen esitys pyritään valmistelemaan siten, että luonnos valmistuu ennen huhtikuuta 2023.
 
Hallituksen esitystä koskevasta luonnoksesta järjestetään erikseen lausuntokierros tavanomaiseen tapaan.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM082:00/2022 - Linkki TEM:in hankesivulle.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 16.1.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pyydetään kirjaamaan selkeästi omaan osioon lausunnossa.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Jatkovalmistelun edesauttamiseksi pyydämme toimittamaan lausuntonne myös Word-tiedostona johtava asiantuntija Timo Kaisanlahdelle (etunimi.sukunimi@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/30930/2022. 
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Asiassa järjestetään myös verkkoesittelytilaisuus maanantaina 12.12.2022 klo 10-11. Teams-kutsun toimittamiseksi pyydämme ilmoittautumaan viimeistään torstaina 8.12.2022 säädösvalmisteluavustaja Pyry Peltoselle (etunimi.sukunimi@gov.fi). 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, puh. +358 40 570 5032.
 
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Ammattitilintarkastajat ry    
Directors´ Insitute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
NASDAQ Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tilastokeskus    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto