Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen

Utkastet till statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26072/2022

Svarstiden gick ut: 9.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet har berett ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019, säkerhetsklassificeringsförordningen).
Målsättningar
Syftet med den föreslagna förordningen är att förlänga övergångstiden enligt 16 § 3 mom. i säkerhetsklassificeringsförordningen med ett år, så att en statsförvaltningsmyndighet som inte har fattat ett klassificeringsbeslut enligt 7 § i statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) ska se till att behandlingen av säkerhetsklassificerade handlingar före utgången av 2023 motsvarar de krav på behandlingen som anges i 6–15 § i säkerhetsklassificeringsförordningen.
Bilagor:
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär utlåtanden om förordningsutkastet och promemorian om förordningen. Vi ber er lämna in ert utlåtande i elektronisk form senast den 9 november 2022 på webbplatsen www.utlåtande.fi eller alternativt via e-post på adressen kirjaamo.vm(a)gov.fi, ersätt (a) med @. Vi ber att ministerierna vid behov sammanställer utlåtandena från sitt eget förvaltningsområde. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi. Finansministeriet behandlar även utlåtanden som kommit in inom utsatt tid från andra än dem som nämns i sändlistan.
Beredare
Ytterligare information ger Eeva Lantto, lagstiftningsråd, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 530 515.
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö