Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/185774/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 24.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument:
 
1) Transport- och kommunikationsverkets utkast till radiofrekvensföreskrift 4 AC/2021M
2) Utkast till motiveringspromemoria radiofrekvensföreskrift 4 AC/2021M
3) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast 15 AS/2021M
4) Utkast till motiveringspromemoria 15 AS/2021M 
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga  en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen).
 
Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har den europeiska frekvensanvändningsplanen (ERC:s rapport 25) beaktats.
 
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 innehåller användningsvillkoren för sådana radiosändare som inte förutsätter något särskilt radiotillstånd. Dessa är bland annat mobilteleapparater, PMR446-radiotelefoner, RLAN-utrustningar, radiomikrofoner, fjärrstyrningsanordningar som fungerar på samfrekvenser och andra radiosändare med låg effekt samt styrnings-, övervaknings- eller larmradaranläggningar.
 
Väsentliga ändringar:
 
Fast radio
En helt ny kanalindelning för kanaler vars bredd är 220 MHz har tillagts på frekvensbandet 18 GHz.
En helt ny kanalindelning för kanaler vars bredd är 224 MHz har tillagts på frekvensbandet 23 GHz.
 
Rundradio
Rundradiotrafik har avlägsnats från frekvensbandet 174-230 MHz.
 
Mobil radio och militär andvändning
Frekvensbandet 174-230 MHz som sekundärt anvisats för radiomikrofoner har ändrats så att delbanden 174-195 MHz och 216-225 MHz används för radiomikrofoner.
Delbandet 195-216 MHz har anvisats för tidsbegränsad produktutveckling och testning av trådlös kommunikation t.o.m. 31.12.2024.
Delbandet 225–230 MHz har anvisats för militär användning.
Frekvensen 415,6125/425,6125 MHz har tillagts för säljdemonstration av TETRA-utrustning.
Användningen av delbandet 1427 - 1518 MHz har ändrats så att den gäller markbundna system som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster. Militär användning har utvidgats till hela delbandet 1427-1518 MHz. Hänvisning till statsrådets förordning 1246/2014 har tillagts.
Delbandet 5945-6425 MHz har anvisats för utrustningar för bredbandig dataöverföring (WAS/RLAN). Föreskrift 15 har också uppdaterats.
Föreskrift 15 har uppdateras: Användningen av bredbandiga dataöverföringssystem (WAS/RLAN) som fungerar på frekvens-bandet 5470-5725 MHz begränsas ombord på luftfartyg som befinner sig i luften när det gäller frekvensbandet 5600-5650 MHz för väderradar.
 
Fast radio via satellit
Hänvisning till ECC:s beslut  ECC/DEC/(17)04 har tillagts för delbandet 14,0 - 14,5 GHz. En anmärkning om att strålningseffekt för fast placerad terminalutrustning på delbandet 14,25-14,5 GHz är högst 45 dBW EIRP. Föreskrift 15 har också uppdaterats.
 
Radiosändare med kort räckvidd
På delbanden 169,4000-169,4750 MHz och 169,4875-169,5875 MHz har strålningsef-fekten för hörselhjälpmedel som befriats från kravet på tillstånd ändrats till 500 mW ERP. Föreskrift 15 har också uppdaterats.
.
Alla ändringar i radiofrekvensföreskrift 4 finns på en ändringssida som finns som bilaga till föreskriften. 
Ändringarna i föreskrift 15 är markerade. 
Målsättningar
Syftet med uppdatering av föreskrifterna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 24 juni 2021 via utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ber remissinstanserna yttra sig speciellt över de väsentliga ändringarna i föreskrifterna.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434 och Mikko Rintala, tfn 0295 390 459. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.