Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS. DATAHUBIA KOSKEVAT LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET)

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (NS. DATAHUBIA KOSKEVAT LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET)

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/1561/03.01.01/2017, TEM046:00/2017

Svarstiden gick ut: 16.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksen  tavoitteena on säätää siirtymisestä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan Fingrid Oyj:n ja sähköalan yritysten yhteistyössä valmisteleman mallin mukaiseen keskitettyyn tiedonvaihtoon sähkön vähittäismarkkinoiden keskeisten markkinaprosessien, kuten toimittajan vaihtojen ja muuttojen toteuttamisessa ja mittaustietojen välityksessä sekä siirtyä jakeluverkoissa toimivien sähkökaupan osapuolien sähkötaseiden keskitettyyn selvitykseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Esitykseen sisältyy myös muutoksia maakaasumarkkinalakiin (587/2017).
Bakgrund
Vuoden 2013 sähkömarkkinalaissa (588/2013) säädettiin järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle uudeksi tehtäväksi sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittäminen. Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj käynnisti työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä hankkeen, jossa selvitettiin sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuja. Selvitys toteutettiin vuonna 2014 ja siinä ehdotettiin ratkaisuksi keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua eli niin sanottua datahubia. Selvityksen mukaan standardoitu rajapinta sähkönkulutustietoon edistäisi esimerkiksi älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuten energiatehokkuuspalveluita, sähköautojen latausoperaattoreiden toimintaa ja kysyntäjouston tarjoamista markkinoille sekä helpottaisi hajautetun sähköntuotannon käsittelyä. Keskitetty palvelualusta edistäisi myös kilpailua vähittäismarkkinoilla.

Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä puolsi sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun toteuttamista maaliskuussa 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi tämän jälkeen 8.4.2015 järjestelmävastaavaa kantaverkonhaltijaa käynnistämään keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun suunnittelun ja toteutuksen.

Energiateollisuus ry teki 31.8.2017 työ- ja elinkeinoministeriölle keskitetyn tiedonvaihtomallin käyttöönottoon liittyvän aloitteen, jossa ehdotettiin lainsäädännön muuttamista siten, että väestörekisterikeskus saisi oikeuden luovuttaa sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden henkilöasiakkaiden henkilötunnuksia keskitetysti sähköalan yritysten asiakastietojärjestelmiin sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtomalliin siirtymisen helpottamiseksi.
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on siirtyä keskitettyyn tiedonvaihtoon sähkön vähittäismarkkinoiden keskeisten markkinaprosessien, kuten toimittajan vaihtojen ja muuttojen toteuttamisessa ja mittaustietojen välityksessä, sekä jakeluverkoissa toimivien sähkökaupan osapuolien sähkötaseiden keskitettyyn selvitykseen. Sähkökaupan osapuolia, jakeluverkonhaltijoita ja lisäarvopalvelujen tuottajia palvelemaan perustettaisiin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli niin sanottu datahub, jonka toiminnasta vastaisi järjestelmävastaava kantaverkonhaltija. Vähittäismarkkinoilla toimivat sähkökaupan osapuolet ja jakeluverkonhaltijat velvoitettaisiin hoitamaan mainitut markkinaprosessinsa sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön kautta. Koska yksiköllä olisi lakiin perustuva monopoliasema näiden palvelujen tuottamisessa, palvelujen ehdot ja hinnoittelumenetelmät vahvistettaisiin ennen niiden käyttöönottamista. Yksikön toiminnan valvonta annettaisiin kansallisena sääntelyviranomaisena toimivalle Energiavirastolle.

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa käsiteltäisiin henkilötietoja ja sähköalan yritysten ja loppukäyttäjien liikesalaisuuksia. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö ylläpitäisi henkilörekisteriä. Esityksessä ehdotetaan säännöksiä, jotka antaisivat sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle valtuuden käsitellä henkilötietoja ja velvoittaisivat sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat sähkökaupan osapuolet ja jakeluverkonhaltijat luovuttamaan sähkökaupan markkinaprosessien hoitamiseksi välttämättömiä tietoja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikölle. Varsinaisesta henkilötietojen käsittelystä säädettäisiin kuitenkin edelleen henkilötietojen käsittelystä annetussa kansallisessa ja unionin lainsäädännössä.
Linkit

https://www.ediel.fi/datahub - Datahubin valmisteluaineisto on julkaistu www.ediel.fi –sivustolla.

Liitteet:

HE_AR_19.4.2018.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi 19.4.2018

Henkilötunnuksien kerääminen datahubia varten_20170831.pdf - Energiateollisuus ry:n aloite 31.8.8.2017

Tidtabell
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja siihen liittyvästä Energiateollisuus ry:n aloitteesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriölle viimeistään keskiviikkona 16. toukokuuta 2018. Lausunnonantajia pyydetään huomioimaan, että hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 24. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Datahubin valmisteluaineisto on julkaistu www.ediel.fi –sivustolla. Esitysluonnoksen valmisteluaineistoon kuuluva Energiateollisuus ry:n laatima tietosuojaselvitys on saatavissa työ- ja elinkeinoministeriöstä Arto Rajalalta.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828).
Sändlista:
Baltic Connector Oy    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj    
Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasum Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähkömarkkinat, kysyntäjousto, energiayhteisöt, älyverkko

Maakaasu, kaasupörssi, biokaasu