Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10914/2019

Svarstiden gick ut: 25.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020. Samalla viraston nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi.

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020. Viraston uudessa maksuasetuksessa säädettäisiin viraston suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetus olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2020.

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne asetusluonnoksesta.

Liitteet:
Tidtabell

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 25.11.2019.

Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho (etunimi.sukunimi@vm.fi, 0295530219).

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Itä-Suomen yliopisto    
JATTK-työttömyyskassa    
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa    
Jyväksylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kehitysvammaliitto    
Keva    
Lapin maistraatti    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen maistraatti    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Muistiliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen nuoret lesket ry    
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

väestörekisterikeskus

maistraatti

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus