Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13888/2020

Svarstiden gick ut: 4.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Laissa ehdotetaan säädettäväksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta sekä avustusjärjestelmästä ennaltaehkäisevien toimien tukemiseksi.

Tämän lisäksi lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset myönnettävien avustusten, korvausten ja tukien hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja takaisinperintään liittyvistä perusteista, edellytyksistä ja menettelyistä sekä säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä.
 
 
Bakgrund
Valtio on maksanut avustuksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi vuodesta 1991 lähtien ympäristöministeriön päätöksen (1626/1991) nojalla. Tämän lisäksi maakotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja on korvattu paliskunnille valtioneuvoston asetuksen nojalla (8/2002) asuttujen kotkanpesien lukumäärän ja sen mukaan, miten maakotkan pesintä paliskunnan alueella onnistuu.

 
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on parantaa eläinten suojelua sekä lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä säätämällä laissa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn myönnettävistä avustuksista, korvauksista ja tuista sekä korvausten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda avustusjärjestelmä, jonka kautta olisi mahdollista kannustaa ja tukea ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista ja kehittämistä.

Esityksen tarkoituksen on lisäksi toteuttaa perustuslain asettamat vaatimukset sekä varmistaa, että rauhoitettujen eläinten aiheuttaminen vahinkojen korvaamista ja ennaltaehkäisyn avustuksia koskeva järjestelmä on yhteensopiva valtiontukisääntöjen kanssa.

Ehdotettu esitys selkeyttäisi oikeustilaa säätämällä nykyisen kahden asetustasoisen säädöksen sijaan yhdessä laissa viranomaisten tehtävistä, sekä korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä.

Lain soveltamisalaa ei ole tarkoitus laajentaa nykyisten asetusten soveltamisalasta ja -käytännöstä. Vähäiset ja tavanomaiset vahingot ja haitat eivät kuuluisi esitetyn uuden lain piiriin.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 4.11.2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti luvuttain.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, puh. +358 295 250 374, hanne.k.lohilahti@ym.fi 
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät Samediggi    
Satakuntaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen pihvikarjaliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi