Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna språkexamina

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna språkexamina

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28996/2022

Svarstiden gick ut: 28.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om
ändring av statsrådets förordning om allmänna språkexamina.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att de bestämmelser i statsrådets förordning om allmänna språkexamina (1163/2004) som gäller examenskommissionen för allmänna språkexamina och innehållet i avtalen om ordnande av examina ändras.

Det här ändringsförslaget hänför sig till förslaget till ändring av lagen om allmänna språkexamina (RP 230/2022 rd), som för närvarande behandlas i riksdagen.
Enligt förslaget till lagen om ändring av lagen om allmänna språkexamina ska det föreskrivas mer heltäckande om tillsättandet av kommissionen för allmänna språkexamina och dess sammansättning i 3 § i lagen om allmänna språkexamina, dit bestämmelserna i 1 § 1 och 2 mom. i den gällande statsrådsförordningen om allmänna språkexamina överförs.

Således ska det inte längre ingå några bestämmelser om tillsättande av kommissionen för allmänna språkexamina i statsrådets förordning. Däremot ska det fortfarande ingå bestämmelser om kommissionens sammansättning och behandlingen av ärenden i kommissionen i statsrådets förordning. Bestämmelser om skötseln av sekreterar- och kansliuppgifterna samt om kommissionens arbete via sektioner ska ingå i 1 § i statsrådets förordning. Till förordningens 1 § ska det också fogas en bestämmelse om kommissionens möjlighet att höra sakkunniga.

Enligt regeringens proposition till lagen om ändring av lagen om allmänna språkexamina ska lagens 5 § som gäller examensanordnarens uppgifter kompletteras med nya uppgifter. Därför kompletteras också 6 § i statsrådets förordning om allmänna språkexamina, som gäller avtal om anordnande av examina.

Dessutom ska den svenska språkdräkten i 2 § 2 mom. i förordningen ändras och ett skrivfel i 2 § 3 mom. i förordningen korrigeras.

Ändringen skulle träda i kraft 1.1.2023.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkasten till förordningen.
Vi ber er sända era utlåtanden senast måndagen den 28 november 2022.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. 

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (registratorskontoret.ukm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/28996/2022 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/28996/2022 i VAHVA.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Information ges av:
Regeringssekreterare Maria Soininen, undervisnings- och kulturministeriet
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi,  tfn. 0295 330 220
Sändlista:
Aikuiskoulutus Taitaja    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Arffman    
Axxell Monikulttuurisuuskeskus    
Eduko    
Edupoli / Careeria    
Edusalo    
EduVamia    
Ekami    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Espoon työväenopisto / Omnia    
Etelä-Savon ammattiopisto / Esedu    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Heinolan kansalaisopisto    
Helsingfors Arbis    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin suomenkielinen työväenopisto    
Hiiden Opisto    
Hyria Koulutus Oy    
Iisalmen kansalaisopisto    
Itä-Karjalan Kansanopisto    
Jyväskylän kansalaisopisto    
Jyväskylän kristillinen opisto    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry    
Kaukametsän opisto    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Kielikoulu Nuevo Mundo Oy    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto)    
Kotkan opisto    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntaliitto - Kommunförbundet    
Kuopion kansalaisopisto    
Kuurojen Liitto ry    
Lauttakylän lukion aikuislinja    
Linnalan opisto    
Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut    
Luksia    
Länsirannikon koulutus Oy WinNova    
Lärkkulla Stifteltens folkakademi    
Maahanmuuttovirasto    
Medborgarinstitutet i Mariehamn    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Osuuskunta Opetus ja ohjaus    
Oulun aikuislukio    
Paasikivi-Opisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Peräpohjolan opisto    
Pieksämäen seutuopisto    
Rauman kansalaisopisto    
Riveria kesäyliopisto    
Rovaniemen kansalaisopisto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saimaan ammattiopisto Sampo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savon ammattiopisto    
Seinäjoen kansalaisopisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen yliopistojen kielikeskusten johtajien neuvosto    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammatti-instituutti    
Turun kristillinen opisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan kansalaisopisto Alma - Vasa medborgarinstitut Alma    
Wahren-opisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanajaveden Opisto    
Vantaan aikuisopisto    
Vapaa sivistystyö ry    
Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

kielitaito

tutkinto

kieli