Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnoksesta

Lausuntopyyntö Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen päivitysluonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 3/304/22

Svarstiden gick ut: 17.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tutkimuseettinen neuvottelukunta on päivittänyt tutkimuseettisen ohjeensa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.
Bakgrund
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka käsittelee tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistää tutkimusetiikkaa.

TENK laati ensimmäisen kansallisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä vuonna 1994. Sen jälkeen tätä ns. HTK-ohjetta on uudistettu ja ajanmukaistettu yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa vuosina 1998, 2002 ja 2012. Ohjeen avulla pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia kaikilla tieteenaloilla. Voimassa oleva HTK-ohje on julkaistu TENKin verkkosivuilla: tenk.fi > Tiedevilppi > Hyvä tieteellinen käytäntö HTK

Ohjeen päivittämisestä on vastannut TENKin oma työryhmä. Päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota runsaaseen palautteeseen, jota saatiin laajasti tiedeyhteisölle suunnatuilla kyselyillä 2021-2022. Kaikki tiedeyhteisöltä ja tutkimusetiikan asiantuntijoilta saadut kommentit on pyritty huomioimaan päivitystyössä.
Målsättningar
Päivitetyn HTK-ohjeen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä ja astua voimaan 1.1.2023 alkaen. 
Liitteet:

HTK_2023_ohje_PÄIVITYSLUONNOS.pdf - Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2023 - PÄIVITYSLUONNOS

Tidtabell
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) varaa jakelussa mainituille organisaatioille mahdollisuuden antaa lausuntonsa oheisesta HTK 2023 -ohjeen päivitysluonnoksesta 17.11.2022 mennessä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa TENKille lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Svarsanvisningar för mottagare
Jakelussa mainittuja organisaatioita pyydetään antamaan lausuntonsa vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse TENKille.

Lausunnon antaakseen organisaation edustajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse TENKille osoitteeseen tenk(at)tenk.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja liitetään osaksi TENKin pysyvästi säilytettävää arkistoa.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Minna Aittasalo, puh. 044 4932593, minna.aittasalo(at)tenk.fi
Pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, puh. 050 594 1909, sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi
Suunnittelija Terhi Tarkiainen, puh. 044 346 9990, terhi.tarkiainen(at)tsv.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Demos Research Institute    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura    
Folkhälsans forskningscentrum    
Geenitekniikan lautakunta    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Historian Ystäväin Liitto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ikäinstituutti    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Kansanvalistusseura    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon tutkimuskeskus    
Koneen säätiö    
Kotimaisten kielten keskus (Kotus)    
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry (KUTKE)    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lapsuudentutkimuksen Seura    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
LIKES-tutkimuskeskus    
Luonnonvarakeskus (Luke)    
LUT-yliopisto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Otus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pelastusopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Professoriliitto ry    
Prologos ry    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen tiedeakatemia    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvatutkimuksen seura    
Suomen historiallinen seura    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Itämainen Seura    
Suomen keskiajan arkeologian seura SKAS ry    
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö    
Suomen Metsätieteellinen Seura    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry (SPEK)    
Suomen Sukututkimusseura    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Svenska handelshögskolan    
Svenska litteratursällskapet i Finland    
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland    
Säteilyturvakeskus    
Säätiöt ja rahastot ry    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknillisten tieteiden akatemia TTA    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta    
Tieteellinen tutkimus Orton, Orton Oy    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tieteentekijöiden liitto    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun yliopisto    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työelämän tutkimusyhdistys ry    
Työterveyslaitos    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (Tukija)    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Väestöliiton väestöntutkimuslaitos    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi