Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3071/2020

Svarstiden gick ut: 4.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyviä yleislainsäädännön sääntelytarpeita koskevasta arviomuistiosta (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:14).

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista.

Arviomuistion taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan esiin tuoma huomio siitä, että automaattiseen päätöksentekoon vaikuttaa sisältyvän useita hallinnon yleislaeilla nimenomaisesti säätelemättömiä kysymyksiä (PeVL 62/2018 vp, PeVL 70/2018 vp ja PeVL 78/2018 vp). Selvityksen taustalla on myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kanteluratkaisu (EOAK/3379/2018), jossa katsottiin, että Verohallinnon automatisoitu verotus- ja päätöksentekomenettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsääntelyyn, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen.

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan PeVL 62/2018 vp, että automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä kysymyksistä ja oikeusministeriön valmisteluvastuulle kuuluvan hallinnon yleislainsäädännön alan sääntelytarpeesta tulee tehdä selvitys. Selvityksessä on tarkasteltava, millä tavoin automatisoidun hallintomenettelyn ja päätöksenteon sääntely täyttää hallinnon lainalaisuuden, julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvien hallinnon oikeusperiaatteiden asettamat vaatimukset sekä turvaa oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukaisen toteutumisen. Myös apulaisoikeusasiamies on katsonut, että automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet tulee selvittää viipymättä.

Muistiossa arvioidaan, kuinka hallinnon lainalaisuus, julkisuusperiaate ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat hallinnon oikeusperiaatteet toteutuvat tehtäessä automaattisia hallintopäätöksiä sekä kuinka oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukainen toteutuminen voitaisiin varmistaa. Lisäksi automaattista päätöksentekoa arvioidaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten kannalta. Muistioon sisältyy myös selvitys viranomaisten automaattisen päätöksenteon käytännöistä tällä hetkellä ja mahdollisista tulevaisuuden käyttökohteista.

Muistiossa esitetään voimassa oleva sääntely huomioon ottaen arvio automaattisessa päätöksenteossa tarvittavasta sääntelystä, jolla edellä kuvattujen periaatteiden ja säännösten toteutuminen voitaisiin turvata. Arvion mukaan automaattiset hallintopäätökset tulisi rajata tilanteisiin, joissa ratkaisu on johdettavissa koneellisesti lainsäädännöstä ja tiedossa olevista yksiselitteisistä faktoista tilanteessa, jossa päätöksentekoon ei liity harkintavaltaa. Lähtökohtana olisi, että automaattinen päätöksenteko voisi yleislainsäädännön nojalla perustua vain viranomaisen ennalta määrittelemiin, lainsäädännön mukaisiin päättelysääntöihin. Tällainen sääntely sulkisi siten pois esimerkiksi koneoppivan tekoälyn tuottamat päätökset. Arvion mukaan viranomaisilla tulisi olla velvollisuus varmistua, että automaattisen päätöksentekojärjestelmän käyttö ei vaaranna hyvän hallinnon, oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutumista. Virkavastuun toteutumisen varmistamiseksi viranomaisen olisi osoitettava tarpeellinen määrä asiaan perehtyneitä virkamiehiä vastaamaan järjestelmässä käytettävien päätöksentekosääntöjen hyväksymisestä, järjestelmän tai siihen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja järjestelmän valvonnasta. Lisäksi ehdotetaan sääntelyä automaattisen päätöksentekomenettelyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Saatua lausuntopalautetta käytetään myöhemmin käynnistettävän lainvalmisteluhankkeen tukena.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-878-3 - Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista - Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:14

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 4.9.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 4.9.2020 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.    
 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat
Yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50230 (10.7.2020 asti)
Suunnittelija Valpuri Tarkka, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50120 (13.-22.7.2020 ja 6.-14.8.2020)
Lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50041 (17.8. alkaen)
Sändlista:
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry (Effi)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Helsingin kaupunki    
HUS kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Ida Koivisto, Helsingin yliopisto    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikennevakuutuskeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markku Suksi, Åbo Akademi    
Metsähallitus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pakolaisneuvonta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Riikka Koulu, Helsingin yliopisto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päätöksenteko

Hallinto

hallinto-oikeudet

tekoäly