Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse

Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/61/2016

Svarstiden gick ut: 9.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har publicerat sitt betänkande om tilläggspåföljder av villkorligt fängelsestraff (Betänkanden och utlåtanden 2/2018).

Arbetsgruppen föreslår att systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse ska kompletteras så att ett villkorligt fängelsestraff för en åtalad som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet ska kunna förenas med övervakning. Den föreslagna övervakningen ska kunna dömas ut, om det är nödvändigt för att förhindra återfall i brott med beaktande av gärningsmannens tidigare brottslighet och personliga förhållanden samt de omständigheter som har lett till brottet.

Övervakning ska till sitt innehåll i huvudsak motsvara nuvarande övervakning i samband med villkorligt straff för unga. Till den föreslagna tilläggspåföljden ska således alltid höra övervakarmöten, utöver vilka påföljden kan omfatta uppgifter eller program som främjar social handlingsförmåga. Den nya övervakningspåföljden kan utöver detta omfatta högst 30 timmars deltagande i rehabilitering eller öppen vård.

Den föreslagna övervakningen föreslås vara ett år och tre månader. Timantalen för övervakarmöterna och de uppgifter och program som påföljden omfattar föreslås vara desamma som vid nuvarande övervakning av unga.

Arbetsgruppen föreslår samtidigt att det maximala timantalet för samhällstjänst som döms ut som tilläggspåföljd ska höjas från nuvarande 90 timmar till 120 timmar.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte arbetsgruppen den 25 november 2016. Arbetsgruppen hade i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att göra villkorliga fängelsestraff mer verkningsfulla och på vilket sätt graderingen mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse kan minskas. Uppdraget baserar sig på statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram.

 
Länkar:

http://oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-674-1 - Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset. Työryhmän ehdotus. Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse. Arbetsgruppens förslag.

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast måndagen den 9 april 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppens betänkande Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse. Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Specialplanerare Tuuli Herlin, tuuli.herlin(at)om.fi, tel. 02951 50602
Lagstiftningsråd Jussi Matikkala, jussi.matikkala(at)om.fi, tel. 02951 50486
Regeringsråd Anne Hartoneva, anne.hartoneva(at)om.fi, tel. 02951 50344
Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Sakari Melander    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
KRITS ry    
Kuntaliitto / sosiaali- ja terveysasiat    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, professori Minna Kimpimäki    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oulun syyttäjänvirasto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys RIKU    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, professori Jussi Tapani    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

rangaistukset

rangaistusten täytäntöönpano

rikosasiat

straff

straffverkställighet

brottmål