Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11985/2021

Svarstiden gick ut: 24.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että myös määräaikaisesti EU-instituutioiden palveluksessa olleet henkilöt voisivat tietyin edellytyksin siirtää eläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmästä Suomen työeläkejärjestelmään palveluksen päätyttyä. Lisäksi lakiin ehdotetaan säädöshuollollisia muutoksia.
Målsättningar
Tavoitteena on selkeyttää määräaikaisesti EU:n palveluksessa olevien henkilöiden eläkeoikeuksia huomioiden EU:n henkilöstöasetuksen liitteen VIII eläkeoikeuksien siirtoa koskevat määräykset.

Esitys on valmisteltu ministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosastolla.  
Liitteet:
Tidtabell
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 24.5.2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@stm.fi, cc henna.huhtamaki@stm.fi).
Valmistelijat
Hallitusneuvos Henna Huhtamäki, henna.huhtamaki@stm.fi, 0295 163072
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Eläketurvakeskus    
Keva    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö ry    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia