Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet och av säkerhetsbestämmelserna samt om uppsägning av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet och av säkerhetsbestämmelserna samt om uppsägning av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31134/2022

Svarstiden gick ut: 21.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet och av säkerhetsbestämmelserna samt om uppsägning av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen och av överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet.
 
Bakgrund
Republikens president beslutade den 17 maj 2022 på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Anslutningssamtalen mellan Finland och Nato fördes den 4 juli 2022. Finlands anslutningsprotokoll undertecknades den 5 juli 2022. Enligt anslutningssamtalen ska Finland bl.a. ansluta sig till inom 12 månader från deponeringen av Finlands anslutningsinstrument för nordatlantiska fördraget till avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner ett avtal mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet samt säkerhetsbestämmelser och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och i säkerhetsbestämmelserna som hör till området för lagstiftningen. I propositionen föreslås det även att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland säger upp det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet.

Avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet är en del av Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) rättsligt bindande avtalsram, som de nya medlemsländer som ansluter sig till nordatlantiska fördraget förutsätts förbinda sig till. Avtalet innehåller sådana bestämmelser om ömsesidigt skyddande och säkrande av säkerhetsklassificerad information som tillämpas mellan parterna i nordatlantiska fördraget. Detta multilaterala avtal ersätter de bilaterala informationssäkerhetsarrangemangen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om informationssäkerhet ingicks i Bryssel den 6 mars 1997 och trädde i kraft internationellt den 16 augusti 1998. Avtalet träder i kraft för Finlands del trettio dagar efter den dag då Finland deponerar sitt anslutningsinstrument för avtalet hos Amerikas förenta staters regering. Lagen om sättande i kraft av avtalet och av säkerhetsbestämmelserna avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet avses träda i kraft samtidigt som uppsägningen av dessa fördrag träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM001:00/2023 - Linkki suomenkieliseen tätä hanketta koskevaan hankesivuun.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 21 april 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till utrikesministeriets registratorskontor.
 
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i en projektsida om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (valtioneuvosto.fi/sv/projekt, numret UM001:00/2023).
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Regeringspropositionens text på svenska kommer att kompletteras när översättningen är färdig.
 
Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan det också lämnas in per e-post till utrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.um@formin.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/31134/2022 som referens.
 
Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/31134/2022 i VAHVA.
Beredare
Arbetsgruppen för beredningen av regeringens proposition om godkännande av Natos informationssäkerhetsavtal har ansvarat för beredning av regeringspropositionen.

Eventuella frågor kan ställas till arbetsgruppens ordförande och sekreterare:

Chefen för nationella säkerhetsmyndigheten Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet, arbetsgruppens ordförande, tel. +358 295 350 340

Jurist Ville Salmi, utrikesministeriet, arbetsgruppens sekreterare, tel. +358 295350 029

Lagstiftningssekreterare Elina Tölö, utrikesministeriet, arbetsgruppens sekreterare, tel. +358 295 350 364.

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)formin.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Kriisinhallintakeskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäminiseriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö