Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24927/2020

Svarstiden gick ut: 26.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriön asettama säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjetyöryhmä pyytää lausuntoanne uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta. Ohje korvaa valtioneuvoston vuonna 2007 antamat ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista. Kaikki ministeriöt ja lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö ovat osallistuneet ohjetyöryhmään. Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä on ohjannut hanketta.
Bakgrund
Uudella ohjeella parannetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti säädösehdotusten vaikutusten arviointeja. Nykyinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohje on vuodelta 2007. Tarve ohjeen uudistamiseen on tunnistettu eri yhteyksissä. Vaikutusarvioinnin merkitys ja laajuus ovat kasvaneet edellisen ohjeen laatimisen jälkeen. Esimerkiksi arviointimenetelmien osalta on havaittu olevan tarvetta nykyistä tarkemmalle ohjeistukselle. Kaikkia arvioimista edellyttäviä vaikutuslajeja ei myöskään ole nykyisessä ohjeessa huomioitu riittävästi.

Ohjeluonnoksen valmistelun aikana on järjestetty valtioneuvoston ulkopuolisille sidosryhmille neljä laajapohjaista kuulemistilaisuutta, joista ensimmäinen koski ohjeen yleisiä lähtökohtia ja jälkimmäiset taloudellisia vaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi työryhmä on kuullut kohdennetusti muita asiantuntijoita.

EU-säädösten vaikutusarviointia koskevan tekstin yhteensopivuus tarkastetaan oikeusministeriön päivitetyn eduskuntaohjeen kanssa, jotta muotoilu on yhdenmukainen.
Målsättningar
Uudistetun ohjeen on tarkoitus tukea aiempaa paremmin lainvalmistelijoiden työtä ja parantaa vaikutusarviointien laatua sekä tämän myötä valmisteltavien lakien laatua. Ohje auttaa valmistelijaa suunnittelemaan vaikutusarviointia, tunnistamaan ja arvioimaan eri vaikutuslajeja sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa. Ohje pyrkii tukemaan sitä, että eduskunnalle annettavat säädösehdotukset perustuvat mahdollisimman laadukkaisiin vaikutusarviointeihin ja antavat sitä kautta päätöksentekijöille mahdollisimman luotettavan tietopohjan päätösten tueksi.

Lausunnolla olevaan ohjeluonnokseen on lisätty aiempaa kattavampia ohjeita muun muassa arviointiprosessista ja -menetelmistä. Vaikutuslajikohtaista ohjeistusta on myös lisätty uusien vaikutuslajien, kuten esimerkiksi perus- ja ihmisoikeus-, turvallisuus- sekä maaseutuvaikutusten osalta. Lisäksi ohjeeseen on koottu linkkejä keskeisiin eri ministeriöiden ja niiden alaisten tutkimuslaitosten temaattisiin vaikutusarviointiohjeisiin, joista valmistelija voi löytää tarkempaa ohjeistusta ja tietolähteitä eri vaikutuslajeista.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76082 - Säädösehdotusten vaikutusten arviointi: ohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2007:06.

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM076:00/2020 - Säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjetyöryhmän Hankeikkuna-sivut

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 26.4.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Valmistelijat
Lisätietoja ohjeluonnoksesta antavat tarvittaessa:
kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, puh. +358 295 150 169, etunimi.sukunimi@gov.fi
erityisasiantuntija Tuomas Lihr, puh. +358 295 150 137, etunimi.sukunimi@gov.fi
erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, puh. +358 295 047 360, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
4front Oy    
Aalto Economic Institute (AEI)    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto / professori Otto Toivanen    
AKAVA    
Allianssi    
Amnesty ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)    
Demos Helsinki    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Eduskunnan perustuslakivaliokunta    
Eduskunnan suuri valiokunta    
Eduskunnan tarkastusvaliokunta    
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarvikemarkkinavaltuutettu    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Eläinsuojeluasiamies    
Eläinten hyvinvointikeskus EHK    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA − Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Filosofian tohtori Harriet Lonka    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
Folktinget    
Frisky & Anjoy    
Gaia Consulting Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Hanken    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / tutkimusjohtaja Kati Rantala    
Helsingin yliopisto / professori Heikki Hiilamo    
Helsingin yliopisto / professori Juha Raitio    
Helsingin yliopisto / professori Jyrki Tala    
Helsingin yliopisto / professori Pertti Ahonen    
Helsingin yliopisto / professori Päivi Leino-Sandberg    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Helsingin yliopisto / professori Tapio Lappi-Seppälä    
Helsingin yliopisto / professori Tuomas Ojanen    
Helsingin yliopisto / professori Tuula Linna    
Helsingin yliopisto / professori Virve-Maria Toivonen    
Helsingin yliopisto / Ruralia-instituutti    
Helsingin yliopisto /professori Kaarlo Tuori    
HELSUS    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ilmatieteenlaitos    
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto / professori Anssi Keinänen    
Itä-Suomen yliopisto / professori Eeva Nykänen    
Itä-Suomen yliopisto / professori Emilia Korkea-aho    
Itä-Suomen yliopisto / professori Kaijus Ervasti    
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE)    
Kansallisen lapsistrategian sihteeristö    
Kehityspoliittinen toimikunta    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Kestävän kehityksen toimikunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kolttien kyläkokous    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO)    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopisto / professori Timo Harrikari    
Lapin yliopisto / tutkimusprofessori Timo Koivurova    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorten Agenda2030-ryhmä    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Olympiakomitea    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus (PTT)    
Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto    
Poliisi    
Puolustusministeriö    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta (RONK)    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)    
SámiSoster ry    
Seta ry    
Sisäministeriö    
SOS Lapsikylä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Soste ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen luontopaneeli Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Talouspolitiikan arviointineuvosto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto / dekaani Juho Saari    
Tampereen yliopisto / professori Jukka Viljanen    
Tampereen yliopisto / tutkijatohtori Vesa Koskimaa    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologian Tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Traficom    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto / professori Anne Alvesalo-Kuusi    
Turun yliopisto / professori Janne Salminen    
Turun yliopisto / professori Maija Setälä    
Turun yliopisto / professori Mika Kortelainen    
Turun yliopisto / professori Veli-Pekka Viljanen    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
Unicef Finland ry    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne –ja ympäristökeskus (ELY)    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto / professori Kalle Määttä    
Vaasan yliopisto / tutkimusjohtaja Petri Uusikylä    
Valtiokonttori    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE)    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Vieraileva vanhempi tutkija Leena Heinämäki    
VR    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ympäristötiedon foorumi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi / professori Elina Pirjatanniemi    
Åbo Akademi / tutkimusjohtaja Lauri Rapeli