Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 31/41/2015

Svarstiden gick ut: 1.12.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 30 september 2016 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). Arbetsgruppen skulle bedöma till vilka delar det är nödvändigt eller ändamålsenligt att åtgärda de missförhållanden som upptäckts i lagen och dess tillämpning genom att lagändringar samt bereda de nödvändiga lagförslagen. Därtill tillsattes en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete. Reformen av lagen ingår i regeringsprogrammet. Utgångspunkten för arbetet var den promemoria som utarbetats vid justitieministeriet i januari 2016 om problemen vid tillämpningen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som kommit till ministeriets kännedom samt reformbehoven i lagen, utlåtandena om promemorian (JM Betänkanden och utlåtanden 35/2016) samt webbdiskussionen som ordnades om ärendet våren 2016 (JM Betänkanden och utlåtanden 36/2016).
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8 - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen den 1 december 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet ”Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt” (JM Betänkanden och utlåtanden 47/2017). Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet så långt som möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvis-ningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information lämnas av Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn förnamn.H.efternamn@om.fi och Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50332 (e-post: fornamn.S.efternamn@om.fi). Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Espoon käräjäoikeus    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etävanhempien liitto ry    
Fasper-hanke/Suomen sovittelufoorumi ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaapatut Lapset ry    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisten Linja Suomessa ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Oulun kaupunki/Sosiaali- ja perhepalvelut    
Perhehoitoliitto ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Professori emeritus Markku Helin    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sateenkaariperheet ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Isovanhemmat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen kaupunki/Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hovioikeus    
Tutkijatohtori Hannele Tolonen    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väestöliitto ry    
Väestörekisterikeskus    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Ämnesord

perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus

familjerätt, vårdnad om barn, umgängesrätt, rättegång, processrätt