Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 31/41/2015

Svarstiden gick ut: 1.12.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 30 september 2016 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). Arbetsgruppen skulle bedöma till vilka delar det är nödvändigt eller ändamålsenligt att åtgärda de missförhållanden som upptäckts i lagen och dess tillämpning genom att lagändringar samt bereda de nödvändiga lagförslagen. Därtill tillsattes en uppföljningsgrupp för att följa och utvärdera arbetsgruppens arbete. Reformen av lagen ingår i regeringsprogrammet. Utgångspunkten för arbetet var den promemoria som utarbetats vid justitieministeriet i januari 2016 om problemen vid tillämpningen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som kommit till ministeriets kännedom samt reformbehoven i lagen, utlåtandena om promemorian (JM Betänkanden och utlåtanden 35/2016) samt webbdiskussionen som ordnades om ärendet våren 2016 (JM Betänkanden och utlåtanden 36/2016).
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8 - Työryhmän mietintö / Arbetsgruppens betänkande

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen den 1 december 2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet ”Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt” (JM Betänkanden och utlåtanden 47/2017). Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet så långt som möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvis-ningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information lämnas av Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn förnamn.H.efternamn@om.fi och Laura Määttänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50332 (e-post: fornamn.S.efternamn@om.fi). Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Espoon käräjäoikeus    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etävanhempien liitto ry    
Fasper-hanke/Suomen sovittelufoorumi ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaapatut Lapset ry    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Miessakit ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisten Linja Suomessa ry    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Oulun kaupunki/Sosiaali- ja perhepalvelut    
Perhehoitoliitto ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Professori emeritus Markku Helin    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sateenkaariperheet ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Isovanhemmat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen kaupunki/Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hovioikeus    
Tutkijatohtori Hannele Tolonen    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väestöliitto ry    
Väestörekisterikeskus    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Ämnesord

perheoikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, oikeudenkäynti, prosessioikeus

familjerätt, vårdnad om barn, umgängesrätt, rättegång, processrätt