Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kauhajoen kaupungin osallisuussuunnitelma

Kauhajoen kaupungin osallisuussuunnitelma

Diarienummer för begäran om utlåtande: D/912/2021

Svarstiden gick ut: 22.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Kauhajoen kaupunki pyytää lausuntoa osallisuussuunnitelmasta vuosille 2022-2025

Kauhajoen kaupungille on laadittavana osallisuussuunnitelma vuosille 2022 - 2025.
 
Kaupunki tukee kaupunkilaisten lainmukaista osallisuutta kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osallisuussuunnitelmaan on kerätty konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden kehittämiseen kiinnitetään huomiota tulevina vuosina. Osallisuus on kaikkia toimialoja koskeva teema, joka sisällytetään kaupungin strategiaan.
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
 

 
 
Bakgrund
Kaupunki tukee kaupunkilaisten lainmukaista osallisuutta kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osallisuussuunnitelmaan on kerätty konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden kehittämiseen kiinnitetään huomiota tulevina vuosina. Osallisuus on kaikkia toimialoja koskeva teema, joka sisällytetään kaupungin strategiaan.
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Osallisuus on tunne kuulumisesta, mukana olemisesta ja yhdessä tekemisestä. Henkilöllä on tunne
siitä, että hän on osa jotakin ‐ jotakin yhteisöä tai ympäröivää yhteiskuntaan, johon hän haluaa
sitoutua, ottaa omalta osaltaan vastuuta ja vaikuttaa.
Osallisuus on vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Tämä edellyttää työkaluja ja keinoja tuoda
esille erilaisia näkemyksiä, vaikuttaa asioihin ja palveluihin niiden eri vaiheissa ja eri tasoilla.
Viranomaisten ja päättäjien tulee osata hyödyntää tätä tietoa. Kaikilta osa‐puolilta vaaditaan kykyä
ja tahtoa vastaanottaa muiden ajatuksia.
 


 

 
 
Målsättningar
Osallisuussuunnitelman toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kuntalaisten 
osallistumista ja vaikuttamista.
Toimenpiteitä tavotteiden saavuttamiseksi:
‐ järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
‐ selvitetään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
‐ valitaan palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
‐ järjestetään mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden
suunnitteluun;
‐ suunnittellaan ja kehitetään palveluja yhdessä palvelujen
käyttäjien kanssa;
‐ tuetaan asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen omaaloitteista
asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot tulee toimittaa  perjantaihin 22.4.2022 klo 15:00 mennessä kaupunginhallitukselle kirjallisena osoitteella kirjaamo@kauhajoki.fi tai Kauhajoen kaupunki, PL 500, 61801 Kauhajoki tai sähköisesti lausuntopalvelu.fi palvelussa.
Svarsanvisningar för mottagare
Osallisuussuunnitelmasta on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai sähköisesti mielipiteensä.
 
Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa puh. 040 772 1129
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

 
Valmistelijat
Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa puh. 040 772 1129
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi
Sändlista:
Eija Liikamaa    
Maarit Kaari    
Asiasanat

Osallisuussuunnitelma Kauhajoki