Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Bedömningspromemoria om permanent halvering av farledsavgiften

Lausuntopyyntö; Arviomuistio väylämaksun pysyvästä puolittamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20726/2023

Svarstiden gick ut: 1.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmiltä lausuntoja väylämaksun pysyvää puolitusta tarkastelevasta arviomuistioluonnoksesta. Sidosryhmiä pyydetään kommentoimaan muun muassa väylämaksuun liittyviä taustatietoja, väylämaksun määräytymisperusteita, pysyvän puolituksen vaikutuksia sekä mahdollisia yksityiskohtaisia säädösmuutostarpeita.

Kommentteja on mahdollista pohtia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:
  • Tulisiko väylämaksun tasosta säätäminen kytkeä jatkossakin laskennallisesti kauppamerenkululle tarjotuista palveluista aiheutuvien valtion menojen kattamiseen?
  • Tulisiko väylämaksu kytkeä säännöllisen talviliikennekelpoisen alusliikenteen ohjaamisen ohella muihin yhteiskuntapoliittisiin näkökulmiin?
  • Tulisiko väylämaksulain soveltamisalaan, maksuhinnastoon tai väylämaksun toimittamiseen liittyviä yksityiskohtia muuttaa jollain tapaa ja millä perusteella?
Lausujia pyydetään ottamaan huomioon, että lakihankkeessa ensisijaisesti luovuttaisiin väylämaksuhinnaston toistuvasta säätämisestä väliaikaisten lakien nojalla. Vuodesta 2015 alkaen käytetty väliaikainen väylämaksuhinnasto vietäisiin väylämaksulakiin hinnastoa merkittävästi muuttamatta.

Lausuntoyhteenveto lisätään hankeikkunassa julkaistavaan arviomuistioon. Tarvittaessa lausunnoista keskustellaan sidosryhmätapaamisessa. Lausuntoja arvioidaan laadittaessa luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle väylämaksun pysyvästä puolittamisesta ja muista mahdollisista lakimuutoksista. Luonnos hallituksen esityksestä pyritään lähettämään lausunnoille kesällä 2024.
Tausta
Suomessa käyviltä kauppamerenkulun aluksilta väylämaksulain (1122/2005) nojalla perittävä väylämaksu on ollut väliaikaisesti puolitettu vuodesta 2015 alkaen. Nykyisen väliaikaisen lain voimassaolosta on säädetty aikavälille 18.12.2023–31.12.2027. Alun perin puolituksella kompensoitiin rikkidirektiivin kustannuksia meriliikenteessä. Sittemmin puolituksen jatkamista on perusteltu Suomen kilpailukyvyn tukemisella ja covid-19-epidemian aiheuttamista taloudellisista haasteista palautumisella. Väylämaksutuloilla on pyritty kattamaan laskennallisesti kauppamerenkululle tarjottujen palvelujen (väylänpito ja väyläinvestoinnit, jäänmurto, alusliikenteen ohjaus ja merenmittaus) järjestämisestä aiheutuvia valtion menoja. Väylämaksun porrastukset ohjaavat Suomessa käyvän aluskannan talviliikennekelpoisuutta ja maksukertaleikkurit ohjaavat säännöllistä liikennöintiä.
Tavoitteet
Vahva ja välittävä Suomi – Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023 esittää väylämaksun väliaikaisen puolituksen muuttamista pysyväksi Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Muutos vakiinnuttaisi väylämaksut vuodesta 2015 alkaen kannettuun tasoon.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2023 - Valtioneuvoston hankesivu: Väylämaksulain muuttaminen väylämaksun puolittamiseksi pysyvästi

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 1.3.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Juha Tervonen, johtava asiantuntija, juha.tervonen@gov.fi,  0295342070
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Arctia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Saimaan kanavavaltuutetun toimisto    
Satamaoperaattorit    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Sisävesiliitto ry    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto