Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Bedömningspromemoria om permanent halvering av farledsavgiften

Begäran om utlåtande: Bedömningspromemoria om permanent halvering av farledsavgiften

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20726/2023

Svarstiden gick ut: 1.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber intressentgrupperna om utlåtande om utkastet till bedömningspromemoria om den permanenta halveringen av farledsavgiften. Intressentgrupperna ombeds kommentera bl.a. bakgrundsuppgifter om farledsavgiften, grunderna för bestämmande av farledsavgiften, konsekvenser av den permanenta halveringen samt eventuella detaljerade behov av författningsändringar.

Kommentarer kan övervägas till exempel via följande frågor:
- Bör bestämmelserna om farledsavgiftens nivå även i fortsättningen kalkylmässigt kopplas till täckandet av statens utgifter för tjänster som tillhandahålls för handelssjöfart?
- Bör farledsavgiften kopplas till andra samhällspolitiska aspekter utöver styrningen av den regelbundna vintertrafiklämpliga fartygstrafiken?
- Bör detaljerna i anslutning till tillämpningsområdet för lagen om farledsavgift, avgiftstaxan eller påförandet av farledsavgiften ändras på något sätt och på vilka grunder?

Remissinstanserna ombeds beakta att man i lagprojektet i första hand avstår från att föreskriva om den periodiska prislistan för farleder med stöd av temporära lagar. Den temporära prislistan över farledsavgifter som använts sedan 2015 ska tas in i lagen om farledsavgift utan att prislistan ändras nämnvärt.

Ett sammandrag av utlåtandena fogas till bedömningspromemorian som publiceras i projektportalen. Vid behov diskuteras utlåtandena vid ett möte med intressentgrupper. Utlåtandena bedöms vid utarbetandet av utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till permanent halvering av farledsavgiften och till andra eventuella lagändringar. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition sänds på remiss sommaren 2024.
 
Bakgrund
Den farledsavgift som med stöd av lagen om farledsavgift (1122/2005) tas ut av fartyg inom handelssjöfarten som anlöper Finland har temporärt halverats sedan 2015. Bestämmelser om den gällande temporära lagens ikraftträdande finns för tiden den 18.12.2023–31.12.2027. Ursprungligen kompenserade halveringen kostnaderna för svaveldirektivet inom sjöfarten. Sedermera har en fortsatt halvering motiverats med att stödja Finlands konkurrenskraft och återhämta sig från de ekonomiska utmaningar som covid-19-epidemin medfört. Med intäkterna från farledsavgifterna har man strävat efter att kalkylmässigt täcka statens utgifter för ordnandet av de tjänster som erbjuds handelssjöfarten (farledshållning och farledsinvesteringar, isbrytning, styrning av fartygstrafiken och sjömätning). Graderingen av farledsavgiften styr vintertrafikdugligheten hos fartygsbeståndet i Finland och avgiftssänkningarna styr den regelbundna trafiken.
 
Målsättningar
Ett starkt och engagerat Finland –regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering den 20 juni 2023 föreslår att den temporära halveringen av farledsavgiften görs permanent för att den finländska exportindustrins konkurrenskraft ska kunna tillgodoses. Ändringen etablerar farledsavgifterna på den nivå som tagits ut från och med 2015. 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM033:00/2023 - Valtioneuvoston hankesivu: Väylämaksulain muuttaminen väylämaksun puolittamiseksi pysyvästi

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna utlåtandet senast den 1 mars 2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Juha Tervonen, ledande sakkunnig, juha.tervonen@gov.fi,  0295342070
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Arctia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Saimaan kanavavaltuutetun toimisto    
Satamaoperaattorit    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Sisävesiliitto ry    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto