Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Delegationen för teckenspråksärenden

Delegationen för teckenspråksärenden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11512/2020

Svarstiden gick ut: 11.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet har berett ett förslag till förordning om delegationen för teckenspråksärenden.
Bakgrund
I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ”Ett inkluderande och kunnigt Finland - ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” finns följande skrivning: ”Det ska inrättas en delegation på bred bas med uppgift att bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter (JM).”

Teckenspråkslagen (359/2015) trädde i kraft den 1 maj 2015. I samband med att riksdagen antog lagen förutsatte den att regeringen vidtar åtgärder för att de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska tillgodoses i hela landet på det sätt som avsetts när lagstiftningen om rättigheterna utarbetades.
Teckenspråkiga har för närvarande inget permanent organ inom statsförvaltningen som fokuserar sig på att uppfölja teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter.
Målsättningar
I förslaget till statsrådets förordning föreskrivs om delegationens uppgifter, sammansättning och organisering av verksamheten inom delegationen för teckenspråksärenden.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas genom utlatande.fi senast den 11 juni 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber remissinstanserna yttra sig om utredningen. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Utlåtandena kan lämnas på finska eller på svenska.

Lämna ditt utlåtande genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte sända det separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Eeva Tupi, eeva.tupi@om.fi
Sändlista:
Eduskunnan viittomakielten verkosto    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Jyväskylän yliopisto / Viittomakielen keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuurojen vanhempien kuulevien lasten yhdistys ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuurosokeat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

Valtioneuvoston asetus

Viittomakieliasiain neuvottelukunta