Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25711/2021

Svarstiden gick ut: 18.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber er ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering .
Bakgrund
I propositionen föreslås att det ska utvecklas ett digitalt system för kvalitetsbedömning för småbarnspedagogiken. Förslaget hänför sig till det som står i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, det vill säga att det ska utarbetas kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken. Avsikten är att systemet ska användas för att införa kvalitetskriterier för anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Utvecklandet av systemet ingår i den utvärderingsplan för utbildningen 2020–2023 som styr verksamheten vid Nationella centret för utbildningsutvärdering samt i utvecklingsprogrammet Rätt till lärande som gäller småbarnspedagogikens kvalitet och jämlikhet.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att utveckla småbarnspedagogiken och utvärderingen av den samt att stödja införandet av kvalitetskriterier för anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Genom propositionen blir det möjligt att införa ett digitalt system för kvalitetsbedömning för småbarnspedagogiken. Genom det system för kvalitetsbedömning för småbarnspedagogiken som föreslås i propositionen kan anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken genomföra sin lagstadgade uppgift att utvärdera den småbarnspedagogik som de tillhandahåller samt delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Med hjälp av systemet kan Nationella centret för utbildningsutvärdering dessutom genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogiken, stödja anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetsledning samt utveckla utvärderingen av småbarnspedagogiken. Syftet med propositionen är att förbättra kunskapsunderlaget för förskolepedagogiken. Genom införandet av ett nationellt enhetligt system för kvalitetsbedömning blir det möjligt att producera enhetliga, tillförlitliga och kumulativa utvärderingsdata som kan användas i arbetet för att utveckla verksamheten för anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter. Genom det system för kvalitetsbedömning som föreslås ska det också produceras nationell utvärderingsinformation för ett systematisk och långsiktig utvecklande av småbarnspedagogiken i hela landet. Avsikten är att den föreslagna lagen träda i kraft den 1 september 2022.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 18 februari 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Mer information:
Jenni Nuutinen, specialsakkunnig, jenni.nuutinen@gov.fi, tfn 0295 330 230
Liisi Hakalisto, specialsakkunnig, liisi.hakalisto@gov.fi, tfn 0295 330 024
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pietarsaaren kaupunki - Jakobstad    
Pihtiputaan kunta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolangan kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Suomen Kuntaliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö